Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Jun 23, 2022

Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ в професионално направление „Икономика“ във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи за рецензиране 29 публикации, свързани с тематиката на конкурса, от които 1 монография, 1 публикувана книга, 23 статии и публикувани доклади и 4 студии. Д-р Валери Велковски получи положителна оценка от цялото Научно жури и всички рецензенти.

Доц. д-р Валери Велковски е завършил три магистратури – „Маркетинг и мениджмънт“, „Право“ и „Публична администрация“. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Проблеми при управлението на устройствените мероприятия върху земеделските земи“ и придобива образователната и научна степен „доктор“. От 2009 до 2019 г. той е главен юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. София. През продължителния си професионален стаж в областта на земеделието доц. д-р Валери Велковски е участвал в множество работни групи и проекти по прилагане на европейското и националното аграрно законодателство. Автор е на публикации в различни специализирани издания по въпросите на организацията и управлението на проблеми, свързани с аграрната икономика.

Академичният състав на ВУСИ се увеличи с още един висококвалифициран преподавател – доц. д-р Валери Велковски. От идния зимен семестър той ще има възможността да предава своите знания и умения на студентите на ВУСИ в направление „Икономика“.