Връзката между образованието и бизнеса обсъдиха ръководство и студенти на КИА и екип на „Белла България” на среща-разговор

May 31, 2013

Връзката между образованието и бизнеса обсъдиха изпълнителният директор на най-големия хранителен холдинг в страната „Белла България” – г-жа Елза Маркова и ръководството, студентите и преподателите на КИА на специална среща-разговор във висшето училище. Хранителният гигант е един от най-проспериращите хранителни холдинги у нас, което се дължи на високото качество на продукцията, добре развитата дистрибуторска мрежа и гъвкавата и иновативна бизнес стратегия. Компанията има съществен принос за повишаване заетостта в Пловдивски регион, както и в други райони.
Срещата се проведе на 31 май 2013 г. от 11 часа в Заседателната зала на КИА. На срещата присъстваха също и трима Директори на отдели на хранителната компания, от които г-жа М. Попова – на отдел „Финанси”, г-жа М. Добранова – на отдел „Операции” и г-н В. Василев – на отдел „Снабдяване”, както и много студенти, преподаватели и служители на КИА.
Вече трета година Колежът по икономика и администрация поддържа успешно партньорство с „Белла България”, по силата на подписан договор, за цялостно сътрудничество, тъй като приоритет в развитието на учебното заведение е връзката между висшето образованието бизнеса. По силата на този договор студентите на КИА участват успешно в стажантската програма на „Белла България”. Компанията предлага стаж в областта на финасите, продажбите, експорта, маркетинга, човешките ресурси, информационните технологии, корпоративните комуникации, производството и снабдяването. Условие за участие в програмата е студентите да са завършили успешно трети курс и да притежават отлична компютърна грамотност. Успешният кандидат трябва да е силно мотивиран да се развива в динамична среда с високи професионални стандарти. Инициативността и отговорността са ключови за развитието на младите таланти и компанията търси да присъедини към екипа си именно хора с такива качества. Освен възможността за усъвършенстване в конкретна професионална област, одобрените кандидати получават и финансово възнаграждение за периода на стажа. По думите на г-жа Маркова, мнозина от студентите на КИА, които получават възможност да стажуват в хранителния холдинг по време на следването си, намират там и професионалната си реализация. Така напр. студентка на КИА понастоящем е Зам.-директор „Вътрешен одит” в хранителния холдинг и предстои по-нататъшното й кариерно израстване.
Хранителният холдинг има изключително развит счетоводен отдел, но и самостоятелно обособен финансов отдел – структура, която съществува само в банковия сектор. Според Директора на финансите, „Белла България” има нужда от млади кадри–специалисти в различните направления, които да продължат професионалното си развитие в компанията. На практика студентите на КИА, особено от специалностите „Счетоводство и контрол” и „Финанси”, могат да се запознаят с един наистина успешен бизнес модел и получат правилна ориентация за бъдещата им кариера.
Отдел „Информационни технологии” е също изключително развит. Хранителната компания не разчита на външо обслужване, а сама разработва допълнителни софтуерни програми. Отделът е добра възможност за практика на студентите от спец. „Бизнес информатика”. Логистичната база на холдинга е най-модерната на Балканския полуостров. По думите на г-жа Добранова, отдел „Операции” освен технологичен персонал, има и персонал, свързан с администриране на процесите. IT системите на компанията непрекъснато се усъвършенстват – онлайн информация; защитени компютри; нов софтуер, проследяващ целия производствен цикъл. Внедрената иновативна логистична система изисква квалифицирани кадри. В тази връзка младите хора, в т.ч. студентите на КИА, с присъщата им амбициозност и отлична компютърна подготовка могат успешно да се реализират в IT отдела на компанията.
На база на спечелен проект, Колежът по икономика и администрация също работи по внедряване на IT система за усъвършенстване на системите за управление в КИА.
Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип. В стратегията за развитие на “Белла България” хората, работещи за организацията, са най-ценния й капитал. Работата се организира около процесите, екипното им обслужване и управление от мотивирани и гъвкави служители, способни да се адаптират бързо към корпоративната култура. В компанията съществува т.нар. „годишна оценка”, на база на която се оценяват кадрите. Преките ръководители решават дали служителят ще има кариерно развитие. На база на иновативното мислене, личната отговорност, лоялност и професионализъм всеки един служител има възможност за кариерно развитие.
По проекта „Студентски практики” двете институции също могат да си партнират – от една страна студентите на колежа, а от друга – работодателят – хранителният холдинг. Изпълнителният директор – г-жа Маркова обеща незабавно да изготви списък със свободните позиции в „Белла България” за нашите студенти и да се извърши регистрация на сайта на МОМН.
Сътрудничеството между КИА и „Белла България” е особено важно, защото от една страна се скъсява връзката между практика и теория във висшето училище, а от друга – отговорност на българския бизнес е да подкрепя инициативи за създаване на благоприятна среда за развитие на младите хора.