ВУСИ актуализира социалната си програма

Jun 20, 2016

Висшето училище по сигурност и икономика актуализира социалната си програма. Това стана на заседание на Академичния съвет на вуза, който прие отчета за изпълнението й до момента, даде положителна оценка за реализирането на целите и реши да продължи действието на преференциите за учебната 2016/2017 година.

Социалната програма на ВУСИ има за цел подпомагане на образователния процес на младежи в неравностойно положение; на тези от семейства на полицейски служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг; военноинвалиди. В нейния обхват попадат самотни и многодетни майки, предоставили изискуеми документи; лица с намалена работоспособност в резултат от болест или нараняване; студенти с отличен успех.

С актуализирането на социалната програма вузът продължава образователната си политика, насочена към предоставяне на качествено образование на максимално широк кръг от млади хора. От нея вече се възползваха десетки студенти, които освен че получиха облекчен достъп до информация и знания, успешно се интегрираха в обществото и намериха професионална реализация на базата на уменията, придобити във ВУСИ.

Към действащите договори и споразумения на Висшето училище по сигурност и икономика с Акадамията на МВР, домове за отглеждане на деца без родителска грижа, общини и федерации, се включват и допълнителни преференции за учебната 2016/2017 г. Те се изразяват в отпадане на таксата за кандидатстване и до 50% намаление на тази за първия семестър. Предвидено е и редуциране на таксите за целия срок на обучение за областите Хасково, Кърджали и Смолян.

Социалната програма на ВУСИ е без аналог в частното висше образование, като нейното призвание е да бъде активен партньор и да намери допирните точки между отговорните институции, които осъзнават, че включването в академична среда е гаранция за успешен старт в живота. ВУСИ неотменно ще продължава политиката си, насочена към повишаване на образователното ниво, на създаване на предпоставки за активно самоусъвършенстване на студентите и приспособяването им към динамично изменящите се условия на живот. Информация за обхвата и принципите на социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика можете да получите на тел. 032/260-974, както и на www.vusi.bg.