Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и председателят на УС на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ инж. Атанас Рогачев проведоха работна среща в учебното заведение. Участие в нея взе и председателят на Настоятелството на пловдивския вуз Олга Манолова.

По време на деловия разговор бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между висшето училище и Сдружението. Сред темите бе и стремежът за подобряване на образователния климат у нас чрез провеждането на актуално и качествено висше обучение, каквото ВУСИ осъществява от създаването си на 4 ноември 2003 година насам. Разгледани бяха и редица нови форми на взаимно сътрудничество в контекста на проблемите на сигурността, дигитализацията на икономиката и модернизацията на управленските процеси във всички области на обществения живот.

За предстоящата юбилейна година авторитетният вуз традиционно дава възможност на младите хора да получат високоспециализирано обучение и качествена диплома, с която се реализират успешно в бизнеса чрез разнообразието от бакалавърски и магистърски специалности в професионалните направления по национална сигурност, икономика и  администрация и управление. Акцент в срещата бе и постоянната необходимост в съвремието човек да се усъвършенства и надгражда професионално, за което шанс дават и иновативните квалификационни курсове, организирани и провеждани от ВУСИ в различни бизнес сфери.

В края на работната среща проф. д.п.н. Георги Манолов подари на инж. Атанас Рогачев най-новата си книга – тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“, издадена от ИК ВУСИ.