ВУСИ привлича доказани експерти за преподаватели

Sep 14, 2016

Висшето училище по сигурност и икономика продължава политиката си за привличане на доказани експерти към академичния състав. В преподавателския екип се включва д-р Йоаким Каламарис, което е поредна стъпка към присъединяването на млади и перспективни лектори в един от най-динамично развиващите се вузове в България.
Д-р Каламарис има квалфикации от редица български и международни университети, членува в престижни асоции и професионални съюзи, които разчитат на компетентните му мнения по актуални обществено-икономически теми. Притежава солидни експертни знания, има ясно изразена гражданска позиция и активно участва в научния и социален живот.
„Поздравявам д-р Каламарис за включването му в преподавателския състав на Висшето училище по сигурност и икономика”, каза президентът на вуза проф. Георги Манолов. И допълни, че с неговото привличане се продължава политиката за активно участие на нови поколения от млади учени, специализирали в чужбина и получили международно признание. Проф. Манолов подчерта, че с научноизследователските усилия, практикоприложните изследвания и проекти, в които ВУСИ участва, се създават необходимите предпоставки за кариерното израстване на лекторите. „В организационно и академично отношение Висшето училище по сигурност и икономика не отстъпва на нито един университет, равностойни партньори сме на международните образователни и просветни центрове с десетилетни традиции”, заяви президентът на вуза.
Непрекъснатите инвестиции в материалната база, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на обучението са сред основните приоритети на ВУСИ. С последователната и целенасочена политика на ръководството на вуза за актуализиране на знанията и усъвършенстване на уменията, Висшето училище по сигурност и икономика цели осигуряване на максимално високо качество на преподаване на своите студенти, изцяло съобразено с потребностите на пазара на труда. Гъвкавите учебни планове са адаптирани към новостите не само в българското образование, но следват и най-добрите международни тенденции, което е допълнителна предпоставка за успешно обучение и безпроблемна реализация след придобиване на диплома за висше образование от ВУСИ.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов подарява на д-р Йоаким Каламарис книгата си „Политическият елит – теория, история, лидерство”, която е издадена и на гръцки език