Висшето училище по сигурност и икономика получи най-високата си институционална оценка досега и затвърждава позицията си на лидер във висшето образование сред вузовете в Пловдив и региона. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на България даде на ВУСИ обща оценка 9,08 от максимална 10 и срок на валидност на акредитацията от шест години в съответствие със Закона за висшето образование.

Решението на Акредитационния съвет е взето на заседание на членовете му на 29 юни 2023 година. На него е обсъден докладът на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана по институционалната процедура. ВУСИ бележи пореден успех и запазва капацитета на висококачествено обучение на 3000 студенти.

Получената институционална акредитация от НАОА като специализиран държавен орган е безспорна гаранция за легитимността и квалитетната учебна, научноизследователска и научнотворческа дейност на ВУСИ.

Акредитационната оценка на НАОА като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование е елемент от Рейтинговата система на висшите училища в България и е призната за валидна в ЕС.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов изрази своята удовлетвореност от решението на Националната агенция за оценяване и акредитация и признателност към членовете цялата академична общност, допринесли с всеотдайността и дръзновението си за поредния безапелационен успех на вуза.

Подробности относно актуалната институционална оценка на ВУСИ, дадена от НАОА, можете да видите тук.