Висшето училище по сигурност и икономика подписа договор за сътрудничество с Университета на Националната образователна комисия в Краков (Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – UKEN).

Лично проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на ВУСИ, и проф. д-р Роберт Ставаж – зам.-ректор по учебната дейност и развитието на UKEN, сложиха подписите си под споразумението в присъствието на Олга Манолова – председател на Настоятелството на ВУСИ, на проф. д-р инж. Анджей Козера – декан на Факултета по политически науки, и на Лукаш Адам Козера – директор на Факултета по политически науки.

Споразумението цели задълбочаване на образователното и научното сътрудничество между висшите училища.  Изключително внимание се обръща на възможносттите за активен обмен на преподаватели и студенти, за подготовка на докторанти и млади учени, както и за организирането и провеждането на съвместни научни конференции, изследователски и образователни програми, изложби и публикации.

Проф. д-р Роберт Ставаж връчи на проф. д.п.н. Георги Манолов почетния знак на Университета на Националната образователна комисия в Краков. От своя страна президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов благодари и изрази убедеността си в успеха на взаимното сътрудничество за постигане на висококачествено съвместно научно-образователно развитие.