ВУСИ стана член на Асоциацията на частните висши училища в България

Jul 22, 2016

Висшето училище по сигурност и икономика стана член на Асоциацията на частните висши училища в България. Общото събрание на организацията гласува присъединяването на ВУСИ, което е съществена стъпка към надграждане на конструктивния диалог в академичната и научна общност.

Асоциацията на частните висши училища в България е най-голямата неправителствена структура, която активно работи за формиране и изразяване на обща воля и позиции по въпросите на висшето образование, оказва съдействие на институциите за изграждане и осъществяване на ефективна политика в обучението и просветата.

Като пълноправен член на организацията, ВУСИ ще подкрепя всички обосновани и целесъобразни предложения, насочени към модернизация на висшето образование, гарантиращи трансфер на нови умения и компетентности, ще продължи политиката на партньорство и засилване на приложния аспект на образованието и науката, както и ще работи за повишаване престижа на българската книжовност.

„Новата реалност, променените социално-икономически отношения и европейската ориентация на висшето ни образование изискват разширяване и прецизиране на връзките както между отделните вузове, така и на тези с бизнеса и институциите”, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. Той приветства непрекъснатият стремеж на Асоциацията на частните висши училища в България да подкрепя рационализирането на образованието чрез насърчаване на академизма и иновативността. Членството ни в организацията е безпорен знак, че се следва утвърдения международен опит, насочен към прилагане на добри практики и разширяване на основите за научна и изследователска дейност, допълва проф. Манолов. Под негово ръководство вузът активно ще съдейства за приобщаването на частните висши училища към единното образователно пространство, както и за дефиниране на работещи механизми за превръщане на просветата в приоритет на нацията, изпълнявайки целите на Европейската стратегия 2020. Като пълноправен член на Асоциацията на висшите училища в България, ВУСИ ще работи за утвърждаване на академичните ценности, улесняване на студентската мобилност и изграждане на икономика, базирана на знанието.