ДИГИТАЛЕН WORKSHOP „Публичен мениджмънт, устойчиво развитие и лидерство“

Mar 2, 2022

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТИ И ИКОНОМИКА

ЦЕНТЪР ЗА ЛИДЕРСТВО И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

Ви канят на

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP

„Публичен мениджмънт, устойчиво развитие и лидерство“

07.03.2022 г. 

Мото на сесията: „Трябва да горите от една идея, един проблем, една несправедливост, които искате да поправите. Ако не сте достатъчно встрастени от самото начало, никога няма да успеете“

Стив Джобс

Начин на провеждане: Онлайн в Google Meets

Модератор: проф. д-р Валентин Василев

Със специалното участие на:
– Павел Иванов – изпълнителен директор на Институт по публична администрация към Министерски съвет;
– Любица Томова – изпълнителен директор на Сдружение на югозападните общини в Р.България (СЮЗО);
– Стефан Стефанов, секретар на Община Карлово и Деана Доралийска – главен експерт „Човешки ресурси“ в Община Карлово
– Милена Андреева – директор на дирекция “Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта

Тематична насоченост на събитието: основен фокус в представените теми и добри практики ще бъдат новите тенденции в публичното управление, ролята на лидерството и устойчивото развитие чрез приложението на ефективни публични политики. Участниците ще имат възможност да се запознаят както с актуални управленски концепции и тенденции в мениджмънта в публичния сектор, така и с непосредствени практики, идеи и бенчмаринг-примери, свързани с развитието на публичния сектор.

За уъркшопа са поканени за участие студенти и докторани от ВУСИ, ученици; специалисти от практиката чрез връзки с техните професионални общности и организации, НПО, представители на медии и държавни институции.

Всички регистрирали се и участвали във форума студенти и докторанти на ВУСИ ще получат сертификати за участие от „Център за лидерство и публични политики“.

За останалите регистрирани и участвали, при заявено желание от тяхна страна за получаване на сертификат се заплаща сумата от 50 (петдесет) лева.

Заявката за участие се попълва на https://forms.gle/CCRo8hKs88mHKpni9 
Сумата за желаещите допълнително да получат сертификат за участие се внася до 4 март (петък) по банков път на сметка:

  • BG 97 BPBI 7924 1066 753909

Програма:

12.00 – 12:15 – проф. д-р Валентин Василев – „Публичен мениджмънт 4.0. – между визии и реалности“
12:15 – 12:30 – Павел Иванов- „Ролята на Института по публична администрация в развитието на лидери. Добри практики“
12:30 – 12:45 – Любица Томова – „Визията за развитие на общините и ролята на лидерството“
12:45 – 13:00 – Стефан Стефанов и Деана Доралийска – „Добри практики от Община Карлово в управлението на човешките ресурси“
13:00 – 13.15 – Милена Андреева – „Кариерно развитие и лидерство в публичния сектор. Поглед отвътре“
13.15- 13.30 – време за въпроси и дискусия

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Валентин Василев е „професор“ по „Национална сигурност“ („Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“) във Висшето училище по сигурност и икономика /ВУСИ/, град Пловдив и ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ в същото учебно заведение.
В периода 2000 – 2021 е част от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 година, както и ръководител на катедра „Национална сигурности и публична администрация“.
Автор е на повече от деветдесет публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния менидмжмънт и публичните политики и други.
Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор, като: заместник-кмет на Община Благоевград /2007-2010/; Обществен посредник /Омбудсман/ на Община Благоевград /2018-2021/; експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация /ИПА/; оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и „Фонд научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Сертифициран експерт по „Емоционална интелигентност“ от „International Society for Emotional Intelligence“ и „Foundation for Developing Emotional Intelligence“.

Павел Иванов е изпълнителен директор на Института по публична администрация към Министерски съвет на Р.България.
Завършил е Софийския университет „Климент Охридски“ с бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Публичен мениджмънт и политики“.
Павел Иванов има богат опит в областта на публичната администрация и управлението, реформите в публичната администрация и процеса на модернизация на българската администрация, като повече от 15 години той работи в администрацията на Министерския съвет.
Като заместник-председател и член на работните групи за разработване на „Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020“ Павел Иванов има принос за нейното разработване.
Г-н Иванов има професионален опит като обучител и лектор в областта на публичната администрация и управлението, стратегическото планиране, оценката на въздействието, публичните политики и други в различни институции, като Институт по публична администрация, Институт за икономическа политика, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски университет “Климент Охридски” и други.
Има редица публикации в областта на реформата в публичната администрация, децентрализацията, публичните политики, електронното управление и др.
Участвал е в различни семинари и работни посещения в България и чужбина в областта на публичната администрация.

Любица Томова е икономист, изпълнителен директор на Сдружение на Югозападните общини от 2000 г. до днес. Притежава двадесет и една – годишен опит като обучител в областта на планиране и програмиране на местното и регионално развитие, нормативната рамка на местното самоуправление и актове на местната власт. Участвала е като ръководител екип и ключов експерт в разработването и изпълнението на над тридесет местни, регионални, трансгранични и транснационални проекта, свързани с регионалното и местно развитие в областта на предоставянето на публични услуги, икономическо и социално сближаване, туризъм, предприемачество, околна среда, социално предприемачество. Завършила е магистратура по „Маркетинг“ в СА „Д.А.Ценов“. Притежава сертификати за успешно преминати обучителни курсове и професионална квалификация по „Административен мениджмънт“ на СУ “Св.Климент Охридски”; „Регионален диалог за достъп до информация“ на Световната банка; „Европейския съюз и Югоизточна Европа“ на Американски университет в България и др.

инж. Стефан Стефанов е Секретар на Община Карлово от ноември 2011г. Завършил е „Геодезия и картография“ с придобита квалификация инженер-геодезист и магистър по „Публична администрация“. Има завършени специализации по „Управление на администрацията“ и „Организация на административната дейност и процеси“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” – град Благоевград
В периода от 1976-2003г. е бил в системата на Министерство на отбраната, като основните му отговорности са свързани с управлението на човешките ресурси.
Административния опит в Община Карлово започва от 2003г. като Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“. Членува в Националната асоциация на Секретарите на Общините с цел реализиране на ефективно местно самоуправление.

Деана Доралийска е главен експерт „Човешки ресурси“ в Общинска администрация – Карлово. Магистър по „Публична администрация“ и завършени специализации по „Управление на администрацията“ , „Организация на административната дейност и процеси“ и „Европейска административна практика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” – град Благоевград.
Административния опит в Община Карлово започва от 2004г. по програма „Старт на кариерата“. Програмата е известна с възможностите за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование. Кариерното и развитие в Община Карлово преминава от специалист до експерт – човешки ресурси. Стремежа и е към повишаване на мотивацията на служителите в администрацията.

Милена Андреева е директор на дирекция “Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта. Преди това е експерт по двустранно сътрудничество в сферата на отбраната в Министерство на отбраната.
Тя е била външен експерт към Министерство на външните работи, асистент по изследователската и образователна част към Дипломатическата академия в Токио, български младежки делегат към Организацията на обединените нации, делегат на Срещата на високо равнище между Европейския съюз и Китай, Младежки конференции на Европейския съюз, Г-20 Глобална Лидерска Програма, Програма за млади лидери към Варшавския форум за сигурност. Автор на публикации и анализи.
Притежава магистърски степени по Публични политики от Националния следдипломен институт за политически науки Токио, Япония (2018), по Международен мир и сигурност от Корея Университет, Сеул, Република Корея (2011), и Стопанска логистика от Националния военен университет, Велико Търново, България (2009).