ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:

ОКС „Магистър”

специалност: „Дигитален маркетинг”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Анализ и управление на риска

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

Изкуствен интелект и потребителско поведение

10.10.2020 г.

10,30 ч.

21 зала

YouTube маркетинг

31.10.2020 г.

12,30 ч.

19 зала

Маркетинг в социалните мрежи

11.10.2020 г.

12,00 ч.

20 залаXXIV/ix