ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Здравен мениджмънт”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Анализ и управление на риска

26, 27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

Одити в здравните заведения

18.10.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

Етика в публичната администрация

24.10.2020 г.

12,00 ч.

22 зала

Кризисен мениджмънт

08.11.2020 г.

13,00 ч.

1 ауд.ѝИЖь