ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Криминалистика”


2 семестъра


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ПЪРВИ КУРС през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Криминалистични експертизи

14,15.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Концепции, стратегии и ресурси за национална сигурност

21,22.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Съвременни политически институции на Европейския съюз

28,29.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Управление на риска в контрола на външните граници в Европейския съюз

05,06.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Защита на класифицираната информация

12,13.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.