ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане”


ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Анализ на икономическия риск

14,15.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Финансов инженеринг

21,22.11.2020 г.

10,00 – 19,00 ч.

Финансов мениджмънт

28,29.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Международни бизнес стратегии

05,06.12.2020 г.

10,00 – 19,00 ч.

Застраховане

12,13.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.