ЮБИЛЕЙНАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КИА БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА

Oct 25, 2013

ЮБИЛЕЙНАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив на тема: „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ”, отбелязваща 10-годишнината на КИА, беше официално открита.
Конференцията се провежда в рамките на 25 Октомври 2013 г. на бул. „Кукленско шосе” № 13 в КИА – Пловдив. Научният форум бе открит в 10 часа с приветствено слово на Президента на колежа – проф. д.п.н. Георги Манолов. Програмата на конференцията включва две планарни заседания от 10 ч до 13.30 ч., по време на които ще бъдат изнесени основният доклад на конференцията и два съдоклада, както и дискусионна част.  В конферентната програмата е включена и промоция на книгата на проф. Любиша Митрович (Сърбия), „Преходът към периферен капитализъм“. От 14.30–18.30 ч. са насрочени следобедните  заседания на конференцията, обособени по секции „Икономика”, „Обществени науки”, „Национална сигурност” и „Студентска секция” и дискусии. Модератори в отделните секции са известни учени и преподаватели като чл. кор. д.с.н. Д. Димитров, проф. д.ик.н.Ас. Конарев, проф. д-р Н. Стефанов и други.
Основният доклад на конференцията е на тема: „Преходно и непреходно в социално-икономическата стратификация: Българският случай”, като негов автор е проф. д.ф.н. Петър-Емил Митев – изтъкнат учен, преподавател и автор на десетки книги по социология и политология. Първият съдоклад на тема „Истини и заблуди за българската политическа олигархия (в контекста на социалното разслояване)” бе изнесен от проф. д.п.н. Георги Манолов (Президент на КИА), а вторият на тема  «Предизвикателството пред социално-икономическото разслояване у нас”, бе изнесен от чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров (Ректор на КИА). Голям интерес предизвикаха и трудовете на представителите на Башкирската академия по публична администрация и мениджмънтпроф. д.и.н. и декан на ФИМ Д. Пескова, която разкри „Новият модел на икономическо развитие – необходимостта от система, основаваща се на иновацията” и засегна изключително интересната тема за „сивата икономика”, както и Р. Япарова (д-р по социология), която запозна аудиторията с „Трансформацията на социалните условия и жизнените стандарти на руската младеж”. Всеобщ интерес предизвика и докладът на сръбските представители на конференциятапроф. д-р М. Божич и доц. д-р Ивана Божич-Милшкович, чиято тема засягаше „Процесът на преход и икономическото и социално-политическото разделението-Западно-балканският случай“. „Някои аспекти на промяната на обществената структура в постсоциалистическите общества на Балканите” представиха  още двама участници от Сърбия –  проф. Любиша Митрович и доц. Драган Тодорович.
В следобедните заседания на конференцията взе участие и проф. Хелсдинген (Холандия)Проф. Конарев и доц. Константинова от КИА – Пловдив изнесоха интересен доклад на тема: «Югоизточна Европа и България – сравнителен анализ на развитието на компаниите“. Представителите на ПУ Паисий „Хилендарски” – гл. ас. д-р Т. Димитрова, д-р В. Хаджиева и доц. д-р В. Станев изнесоха множество доклади, засягащи „Продуктовият и дистрибуцинният микс в оценката на конкурентността на продуктите“, както и сензационния ” Вайкъри и експериментът му в пазарния контекст на своята епоха”, „Подсъзнателното рекламиране – реалност или илюзии”. С „Аспекти на прехода в бившата ГДР през призмата на приватизацията в промишлеността“ запозна аудиторията гл.ас. Ел. Бояджиева (ЮЗУ „Н.Рилски“- Благоевград). Доклад на тема „Идентичността във фейсбук: Как студентите създават и възприемат своите онлайн профили” изнесе и ас. Л. Бойкова (КИА – Пловдив). Представителите на ТУ – София /филиал Пловдив/ –  доц. д-р Т. Михова и ас. д-р  Д. Шатарова изнесоха доклад на тема: „Икономическият растеж и социалното разслояване”. „Фатална криза или ново начало“ бе докладът на проф. Димитър Стефанов Димитров (ЮЗУ „Н. Рилски“). С доклади на тема «Употребата на химическо оръжие в Сирия – оценки и анализи”  и „Оцеляване при терористични актове с химическо оръжие” откри заседанието в секция „Национална сигурност” проф. Н. Стефанов (КИА – Пловдив). Представителите на ВСУ„Черноризец Храбър“  – доц. д-р Петър Бойчев и д-р Илин Савов изнесоха доклад на тема „Себестойност на специалните разузнавателни средства”. С темата “Политика на България  и Великите сили по Кюрдския въпрос” запозна участниците в конференцията д-р Р. Попов, (ВТУ “Св.Св. К. и Методий). Студентът Б. Боянов (С.А. „Д.А.Ценов“ Свищов) представи доклад на тема „България като част от организацията за черноморско икономическо сътрудничество – минало и настояще“. Студенти на КИА – Пловдив презентираха разнообразни теми в сферата на обществения живот, туризма и националната сигурност като: „Проблеми съпътстващи правомощието проверка на помещения“; „Ликвидност, финансова мощ и корпоративен растеж в туризма; „Задържане на лица“; „Сирийската криза в България. Бежанската криза”; „Възвръщаемост на туристическия бизнес в условията на криза”; „Миграцията – предизвикателство за НС и ОР“; „Възможности за развитие на специализирани видове туризъм в Пловдивска област”; „Установяване на самоличност от полицейските органи”; „Професионалната психология – оръжие в професията и полицейската тактика“ и др. А представителите на Свищовската стопанска академия изложиха докладите си на тема „Преходът към новото начало – важен фактор за развитието на страните“ и „Преход на България към пазарна икономика“.
На конференцията присъстваха и много представители на бизнеса, както и много официални гости.
Научната конференция, отбелязваща 10-годишнината на КИА – Пловдив, е насочена към изследователски, социално-икономически и културни проблеми на обществата в Югоизточна Европа, произтичащи от процеса на прехода от авторитарно към демократично общество. На тези и на много други въпроси бе даден аргументиран научен отговор на конференцията.