За нас

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

ВУСИ получи отлична оценка и максимална, шестгодишна, институционална акредитация. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България даде обща оценка 9,01 и срок на валидност на акредитацията шест години в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предлагащ качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Наличието на акредитация от специализиран държавен орган, какъвто е НАОА, е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в страната. То гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговарят изцяло на нормативните изисквания.

Изключително високата оценка е резултат от начина, по който вузът осъществява предмета на дейност и целите като организация; от ефективността, с която се контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите професионални направления; от постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложните изследвания; от високата квалификация на академичния състав; от осигурените отлични условия на материалната и технологичната учебна среда.

Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование издадената от НАОА институционална акредитация на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.

ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Съчетанието им е уникално за българското висше образование, което превръща вуза в единствен по рода си в страната. Формите на обучение са редовна и задочна.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА

ВУСИ притежава собствена учебно-материална база с над 8000 кв. м разгъната застроена площ и се състои от 4 съставни корпуса, плюс обслужващ сектор:
• ректорат;
• учебен корпус със семинарни зали и кабинети;
• втори учебен корпус с големи лекционни аудитории;
• аула за 400 студенти;
• търговски обслужващ сектор (копицентър, книжарница, студентски ресторант и др.).

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Висшето училище по сигурност и икономика е първият пловдивски вуз със Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Към ВУСИ функционира Кариерен център, който следи за обучението на студентите и ги насочва за работа към водещи наши и чуждестранни институции и фирми.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални научноприложни и практикоприложни изследвания съобразно акредитираните направления. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развиване на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата база на ВУСИ. Ръководството на вуза насърчава научноизследователските усилия на академичния състав, стимулира творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни и целенасочени усилия се изразява в реални педагогически иновации, които са в подкрепа на образованието, студентите и бизнеса.

ИНОВАЦИИ

Във ВУСИ е инсталирана информационна система със сензорен екран. Тя заедно с богатия уебсайт на ВУСИ позволява бърз достъп до статута на всеки студент и предлага новини и актуални събития от живота на висшето училище.

 

РАЗШИРЕНА ХАРТА „ЕРАЗЪМ“

През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на ВУ Разширена харта „Еразъм“. Хартата дава възможности за обучение на студенти, провеждане на студентски практики, обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството и съвместната работа с университети от Европейския съюз.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВА

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да бъде желан и предпочитан партньор от чуждестранните университети. ВУСИ има сключени договори за сътрудничество с Университета в Нова Горица (Словения); с руския Институт по мениджмънт, икономика и иновации; с Факултета за сигурност и защита към Независимия университет в град Баня Лука (Република Сръбска); с Башкирската академия за държавни служби и управление при президента на Република Башкортостан; с Европейския университет на Република Македония; както и с Факултета по право, сигурност и мениджмънт към Университета „Унион – Никола Тесла“ в Белград; с Международната федерация по джу-джицу. Договорите са потвърждение за възходящата тенденция към непрекъснато повишаващ се интерес на чуждестранните университети към вуза.
ВУСИ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и е желан партньор при разработване на политики за утвърждаването на добрите практики за стимулиране на икономиката. Партньорството между вуза и АИКБ допринася за по-добрата подготовка на студентите, обогатява знанията им и им помага при реализацията на пазара на труда.
Перфектната материално-техническа база, научният потенциал и логистичната подкрепа са сред причините ВУСИ да бъде домакин на най-големия хакатон в света – NASA Space Apps Challenge. Уникалното по рода си състезание даде възможност на екипи по целия свят да си сътрудничат, разработвайки решения с отворен код за използването на свободно достъпни данни за „Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство“.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Вузът е един от първите в страната, който разработи специална социална програма, без аналог в частното висше образование. ВУСИ предлага преференциално обучение с по-ниски такси срещу представени документи. Приемат се и студенти – кръгли сираци, от домовете за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа.
В изпълнение на социалната програма и съгласно сключен договор между Висшето училище по сигурност и икономика и Министерството на вътрешните работи от 2008 г. до момента във вуза са приети и се обучават деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 50 % намаление на годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Пълните отличници, които отговарят на посочените социални условия, се освобождават от такси за обучение.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини