ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Висшето училище по сигурност и икономика обработва личните Ви данни, спазвайки приложимото местно и европейско законодателство, а именно законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Всички събрани във времето лични данни са с конкретна, изрично указана цел. Обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без
ограничение.

Тези данни се съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на съответния субект за определен период, не по-дълъг от необходимото, за целите, за които се обработват личните Ви данни.Висшето училище по сигурност и икономика обработва данните по начин, който гарантира подходящо ниво на актуалност и сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини