ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
УСПЕШНОТО ЛИДЕРСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. д.п.н. Георги Манолов

президент на ВУСИ

Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден в София на 30 ноември 1958 г. Създател, собственик и президент е на Висшето училище по сигурност и икономика. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните политически теории, политическите системи, политическия мениджмънт, политическия маркетинг, съвременната държава, изборите и избирателните системи, предизборните кампании, финансирането на политическите партии и др. Член е на Съюза на учените и на Съюза на журналистите в България. Главен редактор е на сп. „Политика и сигурност“ и член на Редколегията на сп. „Социология и икономика“. Председател е на Програмния съвет на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“ – Пловдив, член е на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи – София. Има присъдени сертификати за научни постижения и успешно участие в научни конференции и конгреси на Харвардския университет, Парижкия университет, Санктпетербургския държавен университет, канадското списание „Икономика и финанси“ и др. Почетен професор е на Академичния съвет на Оксфорд (Англия). Автор е на над 200 научни труда и публикации в страната и чужбина (САЩ, Канада, Англия, Франция, Германия, Русия, Испания, Австрия, Гърция, Словакия, Турция, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Латвия и др.), от които 19 монографии, 12 учебника, 19 студии и др

Висше училище по сигурност и икономика се развива вече 20 години успешно, какво беше неговото начало?

Всяко едно начало в България както в бизнеса, така и в сектора на образованието не е леко. Още през 90-те години с проф. д.и.н. Тончо Трендафилов, светла му памет, с когото бяхме основатели на висшето училище, се включвахме в частни образователни структури и работихме с различни университети. Нормативно нещата се стекоха така, че към края на миналия век и началото на настоящия се взеха такива държавни решения, които попречиха на обстоятелството да се развиват самостоятелни изнесени обучения към съответните университети. Заедно с проф. Трендафилов бяхме работили с няколко университета, с които имаме и досега добри връзки, но все пак бяхме пришити към тях, въпреки че сме частна структура. Затова решихме най-после в началото на новия век да оставим тази дейност и да стартираме проект за откриване на наше частно висше училище под тогавашното наименование „Колеж по икономика и администрация“. Трудността при осъществяването му се оказа в убийствените бюрократични изисквания към проектите, които са абсолютно неадекватни на реалността. Според Закона за висшето образование в България, който е приет още през 1995 година, трябваше да имаме изградена чисто нова материална база, множество щатни преподаватели, на които да се плащат заплати (без да е създадено висшето училище), и едва тогава да можем да стартираме процедура по откриване на висше училище. Само като се мине през съответните етапи, и особено след решение на българския парламент, ще има ново висше училище. Това означава, че ако сте намерили средства и влагате огромен финансов ресурс, построявате една страхотна база, наемате възможно най-добрите преподаватели от цялата страна по съответните специалности и трябва да започнете да обучавате. Но учебният процес не може да стартира, защото училището няма легитимност. Затова подходът трябва да бъде друг и да има компромиси, които да се свеждат до определени срокове. Ако можете да покриете тежките критерии от Агенцията по акредитация при Министерски съвет и пред парламентарната комисия по образование, да минете успешно през гласуване на два пъти в пленарна зала на Народното събрание и след като имате тази легитимност, при определен срок да изпълните съответните условия. Ако не ги спазите, следва училището да прекрати своята дейност. Ето в това се състои големият проблем. Оставям настрана дългата процедура, която съпътства правенето на ново висше училище, както и това, че в България отношението към частното висше образование и към преподавателите в частния образователен сектор 34 години след прословутия преход остава негативно. Такова е мисленето на повечето институции в държавата, и особено на тези, които те легитимират. Тук е най-голямата битка. Трябва да се прави изискано лобиране, трябва да се убеждават съответните ръководители, защото голяма част от тях са началници, а не ръководители. Трябва да се пребориш с тях, за да ги убедиш от потребността. Другата теза, която властва, е: докога тези висши училища, те са много, не са ни необходими повече, били 52. Само че забравяме нещо много съществено. Българските частни висши училища не вземат нито една стотинка от държавата. Те не получават никаква субсидия. Те нямат никакъв финансов ресурс като помощ, без значение под каква форма. Нито една. Това е трудността, когато се легитимира частно висше училище. Трябват много здрави нерви, много упоритост и много удари под кръста трябва да се понесат и, разбира се, човек да не се отчайва, защото, като е решил да прави нещо, да устоява тезата си докрай. Слава Богу с проф. Тончо Трендафилов успяхме с цената на много мъки, лишения и трудности.

Какво си спомняте от първите стъпки и кои бяха идеите, на които заложихте?

Една от първите стъпки беше да проучим най-задълбочено образователния пазар в Пловдив и региона. Решихме да изследваме социологически каква е потребността от ново висше училище и как то ще се отрази върху развитието на образователната среда. И така стигнахме до извода, че действително, въпреки тогавашните 8 висши училища в Пловдив – 2 частни и 6 държавни, нуждата от повече кадри с висше образование в региона не само не е спаднала, а напротив, се увеличава. Затова с твърдата убеденост, че трябва да направим нещо ново в сферата на висшето образование, стартирахме проекта и процедурата, за да можем да отговорим на всички пораснали изисквания и критерии в това отношение. А иначе трудности колкото искате. Просто самата система е така устроена, че тя, вместо да дава обективна реалистична оценка, става точно обратното – затруднява те. Измислят се какви ли не критерии и подкритерии само и само, за да можете да се спънете някъде и да се направи съответния извод, че не отговаряте на едно или друго условие. Оттам и по-глобалният, че вие не можете да организирате едно ново висше училище и дейността в него. В този смисъл първите стъпки бяха много тежки. Така, е, защото, когато са правени законите и в сферата на образованието, не е мислено рационално и адаптивно, съобразно българската образователна традиция, особено след Освобождението. Разбира се, от тогава до сега са направени и някои положителни нормативни изменения, които обаче далеч и далеч не са достатъчни…

Кои са направленията и специалностите, които успяхте да наложете и да развиете през годините?

Ние стартирахме със структура Висше училище „Колеж по икономика и администрация“. В него имаше развити само две професионални направления и специалности в тях – икономика и администрация и управление. Започнахме с популярни икономически специалности, като счетоводство, финанси, маркетинг; в управлението с мениджмънт, бизнес мениджмънт и т.н. Около 10 години обучавахме по тези специалности, защото се развихме динамично и много добре. Започнахме да строим настоящата база, за да отговорим на последния важен критерий. В онези времена сме приемали по 3 хиляди души кандидат-студенти и дори ангажирахме колеги от други университети, защото не можехме да се справим сами. Тогава нямаше признаване на матурата като оценка за влизане във висшите училища. Правеше се конкурсен писмен изпит и беше почти невъзможно да се проведе в един ден. Много неща направихме през тези десет години, през които реално положихме фундамента на бъдещото висше училище.
Стигнахме до 2010 – 2012 година, когато решихме, че трябва да стъпим на образователния пазар с ново професионално направление, за което действително имаше изключително голямо търсене. Ние притежавахме информация за това, защото всяка година със социолози от нашия специализиран социологически институт „Макс Вебер“ правехме изследвания на образователния пазар – не само какъв е интересът към училището, но и какви потребности имат студентите. И се оказа, че едно от най-големите търсения на нови специалности е свързано със сектора на националната сигурност и с това професионалното направление. Затова решихме да открием департамент по национална сигурност, който легитимирахме в Агенцията по акредитация. Получихме акредитация за пълен период от 6 години. Малко след като имахме и трети курс студенти по национална сигурност, стартирахме и процедура по преобразуването на висшето училище. Дойде момента, в който трябваше да преориентираме частично нашата професионална дейност, като съхранихме специалностите в икономиката и управлението. Така през 2015 година отново се обърнахме към Агенцията по акредитация със заявление за преобразуване на Висшето училище „Колеж по икономика и администрация“ във Висше училище по сигурност и икономика. Тази процедура мина успешно и от тогава до сега ние функционираме във втората фаза от трите фази на висши училища в България – колеж, висше училище и университет, като Висше училище по сигурност и икономика, в което вече водещо направление е националната сигурност с 6 фундаментални специалности, като „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Криминалистика“, „Киберсигурност“, „Митническо разузнаване и разследване“, които разбира се имат аналози и в магистърска степен. Естествено продължаваме да обучаваме и студенти по икономика и по администрация и управление по специалности, които дават също дават много добри и качествени резултати.

Кои са успешните ключови моменти на ВУСИ, с които се гордеете?

На първо място това са нашите възпитаници. Благодарение на подбора, който правим всяка година, имаме изключително интелигентни, начетени и културни студенти във всички професионални направления. Те са този фундамент, върху който ние непрекъснато надграждаме, защото освен че са отлични и способни студенти, те ни мотивират да разгръщаме нашата дейност, така че все повече и повече да увеличаваме тяхната численост, да общуваме максимално най-качествено, ефективно и рационално с тях. Стремим се да извличаме всички позитивни неща, които те имат като качества, включително и да търсим наши бъдещи кадри като асистенти и докторанти в училището.
На второ място – с преподавателския състав. Аз се гордея като ръководител на това висше училище, че ние имаме едни от най-добрите преподаватели по съответните дисциплини тук. Хора, които са на „ти“ с науката и които дават мило и драго, за да бъдат както добри преподаватели, така и блестящи учени. Ето само един пример: за последните шест години ние имаме 862 научни публикации в над 20 страни по света от целия преподавателски състав, който е около 100 души, от които 48 са на щат, а останалите са на граждански договор.
Тези преподаватели дават другия позитивен облик на ВУСИ, което от само себе си води до третия важен компонент за развитието на нашето училище – науката. Ние издаваме всичко, което може да бъде издадено в едно висше училище – годишник, научни трудове, сборници, бюлетин, вестник и други научни материали. При нас е традиция всяка година да се правят научни конференции на много високо равнище и те да бъдат публикувани в два тома. В единия са включени докладите на преподавателите, а в другия са научните разработки на докторантите и студентите. Интересът е огромен и по време на тези научни форуми се осъществяват изключително сериозни и задълбочени дискусии.
Трябва да бъдем максимално откровени и да отбележим, че имаме и студенти, които не могат да се впишат в академичния живот на ВУСИ и прекъсват. При нас от първи до четвърти курс, според нашата статистика, завършват средно около 60 процента от записалите се студенти първокурсници. Другите 40 процента отпадат до четвърти курс и то основно поради слаб успех. Това показва, че има студенти, които не могат да се справят с високите изисквания, които предлагаме. В крайна сметка ние сме частно висше училище и не можем да си позволим лукса да „подготвяме“ некачествени специалисти. Освен това за пета поредна година във ВУСИ приемът на кандидат-студенти е увеличен. Правим го с много работа, с прекрасна рекламна кампания, като влизаме в най-тънките сегменти на образователния пазар, където са и повечето млади хора, т.е. в социалните медии, в които те изявяват своите интереси. Така се стремим да прилагаме разчупена политика, която е абсолютно нестандартна и респективно ни дава възможност да увеличаваме броя на приетите студенти. Това е известният принцип на фунията с широк отвор и тесен изход, според който можем да приемаме много хора (капацитетът ни е 3000 души), но след това по естествен начин бройката се редуцира в хода на провеждания качествен учебен процес. И още нещо – имаме наши студенти, които работят в почти всички държавни институции, в структурите на сектор „Национална сигурност“, в бизнеса – голям, среден и малък, в местни администрации, в банките, в рекламните фирми, а има и такива, които стават политици. За тези 20 години навсякъде ние сме подготвили изградени кадри, които са тръгнали от нулата и са стигнали до това, което наричаме „висок професионализъм“ в съответните държавни или частни институции, органи и структури.

Какви възможности за професионална реализация давате за всички, които успешно завършат висшето училище

Възможностите наистина са много големи. Процентът на реализация на нашите студенти и намирането на работа веднага след дипломирането е 86, някои от тях започват професионалното си развитие още по време на следването. ВУСИ вече има сериозен авторитет и нашите кадри са много търсени. Това е факт, защото в основата на успехи ни е спазването на правила, закони, разпоредби, правилници, наредби, както държавни, така и вътрешнонормативни. Без това няма развитие. Ние, българите, докато не разберем, че по правилата се живее много по-лесно и че по тях могат да се сбъднат и най-несбъднатите мечти, няма да можем да просперираме по начина, по който искаме. Ето това е разковничето на успеха – стриктно спазване на правилата, санкциониране, ако е необходимо, поощряване с материални и морални стимули. Имаме и многобройни контакти с работодателите. Те постоянно идват при нас и им препоръчваме най-добрите студенти. Това е един многостранен процес и когато страните са намерили добрата стиковка в изграждането и търсенето на кадри – успехите не закъсняват. Затова аз се гордея с това, което сме направили, не само защото съм ръководител и основател на това висше училище, а защото фактите са налице и са повече от красноречиви.

Каква е материално-учебната база, която предоставяте на вашите студенти и преподаватели, и какво е мястото на технологиите и иновациите във ВУСИ?

Спряхме се на по-трудния подход в изграждането на материално-учебната база, който е много по-тежък от финансова гледна точка. Днес ни намирате в прекрасна сграда, която е една от най-приветливите, модерните и изключително добре оборудвана от техническа и технологична гледна точка, според изискванията за водене на висше образование. Като хронология във времето най-напред преди години купихме терена, на който сме в момента, а след това и самия имот. Съборихме всичко. Беше много трудно и много тежко, защото за разлика от други колеги, ние нямаме зад гърба спонсори, разчитахме само на собствени средства и най-вече на кредитиране. Рискувахме, направихме всичко необходимо. Стартирахме изграждането на базата, която само за година и два-три месеца беше готова и съответно започнахме да я обзавеждаме. Така стигаме до днес. Вече имаме добре оборудвана база, разположена на над 8000 кв.м разгъната площ, с четири основни корпуса, с кабинети, зали, аудитории, които не навсякъде ги има. Давам пример. Ние сме единственото висше училище, което има дисциплина за детектор на лъжата и кабинет с детектор на лъжата, в който студентите се обучават. Едно от малкото висши училища (мисля, че са две само), което има електронно стрелбище. То е направено максимално близко до реалността и интересът към него е огромен, защото теорията се прилага веднага на практика. Имаме кабинет по информационна сигурност, изграден с необходимите елементи и звена на охранителни системи, които крупна китайска фирма ни дари преди две години. Всичко това е част от учебния процес, казвам го заради връзката на теорията с практиката. Истина е, че нашето висше образование дава блестяща теоретична подготовка на студентите, но трябва още много да се работи по отношение на връзката с практиката. У нас все още не можем да вържем така учебния процес с практическите занимания на студентите, т.е. да могат те още във висшето училище или в университета да усвоят минимума от онова, което практиката ще им предлага като начало. Те не могат да станат практици още тук, защото тепърва ще вървят професионално напред, но те трябва да имат информация например за пистолет Glock, как се борави с него, по какъв начин се съхранява и т.н., още тук, а не като отиде и стане полицейски служител тепърва да го учат. Ще правим и нови кабинети, за да може да се реши този проблем, така че максимално да вплетем връзката на теорията с практиката, за да излизат нашите студенти готови за професионална реализация като млади кадри, независимо къде ще работят.

Какво е мястото на получената актуална акредитация сред всички успехи на висшето училище?

Изключително съществено и важно. Това е процесът, който дава възможност едно висше училище да докаже какво може, по какъв начин е организирана цялостната дейност в него и най-важното да получи една оценка, която ще бъде адекватна на потребностите на обществото, на държавата, на младите хора, които търсят услугата, наречена висше образование. Без положителна акредитация чисто нормативно говорим, и то с висока оценка, вие не можете да бъдете пълноценно висше училище. Ще приведа примери от дългогодишната ни практика. Институционалната акредитация е много важна, без да игнорирам програмната, и по отношение на нея, можем да кажем, че вървим във възходяща линия. Това е факт още от първата институционална акредитация, въпреки че тогава имахме много проблеми, които бяха от субективно и конкурентно естество. Имаше страхотни опити да ни препънат и аз няма да го скрия. Имаше колеги, които смятаха, че ние нямаме място на пазара на образователните услуги. Бяха стигнали дотам, че негласно приватизираха част от Националната агенция по оценяване и акредитация в лицето на един неин зам.-председател с една единствена цел – смачкване на Колежа по икономика и администрация. Но когато човек си знае възможностите, говоря не само за себе си, а за целия ни екип, няма как да го допуснем. Не само не го допуснахме, но и направихме сериозен пробив, защото не жалехме средства, за да постига нашата акредитация и всичко, което изискванията повеляват. Неслучайно през 2023 за трета поредна институционална акредитация дигаме оценката. Само преди два месеца взехме поредната висока такава с 9,08 при 9,01 от предходните шест години при условие, че 10 е максималната оценка. Това е нещо, което много малко висши училища, особено частни, имат като резултати и постижения. Акредитацията за нас не е поредната бюрократична процедура, макар че има много такива елементи при нея. Тя е нещо, което ни дава основа да направим оценка на това, докъде сме стигнали, какво правим, как го правим, особено какви са ни пропуските и слабостите. Ние много добре знаем при какви условия живеем, какво законодателство, какви конкретни изисквания има, каква ни е конкурентната среда и т.н., и т.н. У нас трябва да водиш постоянна битка и да защитаваш нещо, което си защитил отдавна и искаш да го надграждаш. Налице са порочните български представи за конкуренция и това, че има 52 висши училища в страната, съвсем не значи, че конкуренцията е на кой знае какво високо равнище. Все още има едно негласно разделение между държавни и частни университети. На какво основание няма да ни третират като равностойни образователни субекти в лицето на държавата, министерствата, специализираните институции заедно с държавните университети. На какво основание те получават едни средства по презумпция, а пък ние няма да получаваме нищо. Ще кажат: Какво искате държавата да ви издържа? Не искаме това. Искаме равни условия. Държавата ни дава всяка година 2000 лева за спортна дейност, това са единствените държавни пари в нашето училище. Докато има държави в Европа и в света, които отделят финансов ресурс и за частните висши училища, за да им помогнат, а не за да ги издържат. Затова акредитацията е много важна, при все че там също има един голям проблем. Налице са случаи, в които от нашите конкурентни висши училища имаме колеги в комисиите и в Съвета на Агенцията по акредитацията. Ако аз съм ви конкурент дали ще ви дам висока оценка или ще направя всичко възможно да ви я занижа, защото нямам интерес да имате такава. Това е елементарно. Тук законът не е решил този щекотлив въпрос. И друго – защо нас като неголямо висше училище ще трябва да ни оценяват по критериите, по които дават оценка за големите държавни университети. Критериите са еднакви за всички университети и висши училища. Тотална уравниловка. С нашите над 1500 студенти, 100 преподаватели и около 20 души администрация ние не можем и да искаме да се мерим със Софийския университет, с УНСС, с Академията на МВР, с Военната академия. Това са несъизмерими величини. Те имат много по-голям потенциал. Зад тях стои държавата. Ние можем да имаме голям брой научни публикации, но те може да имат много повече, защото само с това се занимават. Те имат изключителен научен ресурс, който използват. Това е един въпрос, който държавата трябва да реши. Много лесно се решава. Категоризация. Акредитация на големи, средни и малки университети. Критериите ще бъдат диференцирани, не занижени. Така от нас ще се иска това, което може да се направи от такъв тип училище, а те са може би около 20 у нас. Така, че колкото е важна и съществена акредитацията, толкова си има и своите проблеми.

Вече 20 години вие, професор Манолов, вдъхновявате и водите вашите колеги преподаватели и студенти към изключителни успехи. Има ли формула на успеха?

„Вечно не можеш да бъдеш първи, но винаги трябва да се стремиш да си първи.“ Това е моето лично и професионално кредо. Това е моето верую. Аз съм непримирим. Постоянно преследвам поставените цели, задачи, стратегии, концепции. Знам си много добре възможностите, наясно съм какво мога. Затова никой не може да ме спре, когато съм решил да направя нещо полезно и ценно. На мен слава не ми трябва. Аз имам над 170 броя публикации в 16 държави, от които 19 монографии, 12 учебника, 19 научни студии и т.н. Стигнал съм върха на своето професионално развитие. Важното обаче е друго: това, което сме направили, да го развием до такава степен, че действително утре, като ни няма на този свят, то да бъде полезно за хората. Това остава, другото е суета и хвалби. Дълбоко съм убеден, че това е моята мисия, тъй като и през ум не ми е минавало, че ще управлявам висше училище и че ще имам подобна житейска съдба. Но след като си се хванал с нещо и след като знаеш, че можеш да го правиш, не може да има никакво отстъпление назад. Спъваха ни, ругаха ни, хулиха ни много. Но аз винаги съм изповядвал един принцип: колкото повече ни спъват и ни ругаят, толкова повече ни мотивират да вървим напред и никой не е в състояние да ни спре. Поради простата причина, че спазваме правилата…

Проф. Манолов, накъде ще водите ВУСИ през следващите години и какво ще пожелаете на всички, които са редом с Вас

Остана още едно стъпало да изкачим в триадата, наречена „ Колеж, висше училище, университет“. Предстои процедура по създаване на ново висше училище – университет, в областта на сигурността и информационните технологии. Академичният съвет вече реши, че е дошло времето да се развием на това високо университетско стъпало и да постигнем нови образователни върхове. Първо, информационните технологии в синтез със сигурността са изключително актуални в днешния свят. Има потребност от своеобразна симбиоза между тези две направления, която е свързана с потребността от подготовка на висококачествени кадри. Второ, в Пловдив нямаме частен университет. Областният град в това отношение прекалено много изостана. Това е другият мотив, за да искаме откриване на такава процедура. Бургас, Варна, Благоевград имат частни университети, а тук в Пловдив нямаме. Трето, сегашният превод на висше училище на английски език се превежда като средно училище и това заблуждава много хора в чужбина. Ясно е, че тази процедура пак ще следва по трънливата бюрократична пътечка, но се надявам, че все пак ще успеем. Пожелавам на всички, чиято съдба е свързана по един или друг начин с ВУСИ, много здраве, щастие, успехи, кураж и неотклонност при отстояването на житейските, социалните и професионалните предизвикателства.

Държавният глава Румен Радев връчи на проф. Георги Манолов Почетния знак на президента на тържественото събрание
по повод 20-ата годишнина на ВУСИ и дипломирането на випуск 2023

Президентът Румен Радев взе участие в тържественото събрание по повод 20-ата годишнина на Висшето училище по сигурност и икономика и на връчването на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. Сред уважилите събитието бяха областният управител д-р инж. Илия Зюмбилев, кметът на община Пловдив Здравко Димитров, ректори и зам.-ректори на български и чуждестранни висши училища, представители на бизнеса и обществени организации.

„За мен е привилегия да бъда част от тази тържествена церемония“- каза държавният глава. „Истинско удоволствие е да бъда във висше учебно заведение с кратка, но изключително динамична история, с активна научна и приложна дейност, с високи амбиции и най-важното с талантливи преподаватели и студенти. Макар и създадено преди 20 години Вашето висше училище се утвърди като важно образователно средище със значение не само за региона на Пловдив и за страната, но е и с високо международно признание“ – отбеляза президентът Радев. Той благодари на ръководството и преподавателите на вуза, че създават увереност в младите хора от страната и чужбина да търсят именно тук адекватни знания и сигурна перспектива.

Държавният глава връчи Почетния знак на президента на проф. д.п.н Манолов. Президентът на ВУСИ е отличен с държавното отличие по повод 20-годишнината от създаването на Висшето училище по сигурност и икономика, за основополагаща роля като ректор и президент за неговото развитие и утвърждаване в национален и международен план, както и за дългогодишен академичен и научен принос с високо значение за напредъка на висшето образование в България.

„Бъдете убеден, г-н Президент, че това отличие е още по-голям стимул за дейността на Висшето училище по сигурност и икономика“ – изрази от своя страна благодарността си проф. д.п.н. Георги Манолов и обяви поредна благотворителна инициатива на вуза, че от тази година студентите, които създадат семейство ще получат еднократно помощ по 1500 лв. и 1000 лв. за новородено бебе.

По време на тържествената церемония бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВУСИ акад. проф. д.с.н. Димитър В. Димитров, а „Заслужил професор“ бе връчено на проф. д.ист.н. Трендафил Митев.

Олга Манолова

председател на Настоятелството на ВУСИ

Истина е, че работим и развиваме Висшето училище по сигурност и икономика още преди да е започнало да съществува като Колеж по икономика и администрация. Образователната ни институция е изключително гъвкава, иновативна, съвременна, бързо развиваща се в крак с всички новости и съвременни тенденции, които трябва да имаме предвид като частно висше училище. Нямаме никакъв шанс да стоим на едно място и да се застояваме, а трябва много бързо да вървим напред, за да може да сме изпреварващи и предпочитани.

При откриването на 20-тата юбилейна година изпитах огромна радост, гледайки първокурсниците ни, които са горди, че са предпочели нашето висше училище. Съгласно рейтинговата система и други социологически изследвания, 86 процента от започващите да учат в трите професионални направления при нас – по национална сигурност, икономика и администрация и управление, стартират веднага след дипломирането професионалната си кариера, като някои от тях започват да работят още по време на обучението си.

Трябва да отбележим и успешната ефективна работа с нашите партньори, с някои от тях сме заедно почти 20 години. Сътрудничествата ни са не само български, имаме много добри и чуждестранни такива. Партньорствата се осъществяват в различни посоки. Гордеем се с това, защото да те припознаят бързо, да те оценят и да те приемат като партньор други висши училища, това означава много работа. Гордея се и с екипа на училището. Реагира изключително напредничаво, следи новостите и много бързо ги включва в работата, за да сме ефективни и успешни. В годините, през които заради Ковид мерките се наложи да преминем буквално за два дена в онлайн ситуация, бих казала , че екипът преобърна всичко за два дена в дейността ни, така че да работим онлайн, да правим кандидатстудентска кампания онлайн и да провеждаме занятия онлайн. Новостите в рекламата и участието ни в социалните медии допринася за успешни кампании и ефективни действия, които водят до много добри резултати.

Висшето училище по сигурност и икономика е новатор да популяризира и да работи в нови условия предвид на това, че информационните технологии навлизат изключително бързо. Ние трябва да сме винаги в крак, нямаме друг шанс освен да сме първи. Частното висше образование не получава нищо от държавата, затова ние се справяме сами и то изключително успешно.

ВУСИ е познато и популярно, както и предпочитан партньор, не само в Пловдив и региона, а и в цялата страна. Това говори, че ние сме завоювали едно добро и престижно място в сферата на висшето образование в страната и не само. Пожелавам на Висшето училище по сигурност и икономика в следващите години да вървим все така напред и нагоре, да се развиваме, да наградим това, което сме постигнали като образователна институция. Амбицирани сме и имаме планове как висшето училище да надрасне в университет. Пожелавам много успехи на академичното ръководство, на преподавателите и на студентите на ВУСИ!

Проф. д-р Йордан Бакалов

Ректор на ВУСИ

Ректор съм на ВУСИ от 2 ноември 2020 година. С вуза съм свързан още от самото начало. Знаете, че има необходимост от решение на Народното събрание, за да се открие едно висше учебно заведение. Така че като депутат бях запознат с този процес. Години след това се оказа, че след излизане от политиката и активна преподавателска дейност в други вузове, станах ректор на ВУСИ.

Доволен съм от работата на висшето училище, защото при актуалната акредитация през 2023 година ние повишихме успешно оценката, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация. При нас преподавателите са и от практиката, и от науката. Това съчетание не е много често срещано в другите висши учебни заведения. Защото едно е да си бил в практиката и след това да го предаваш в науката, друго е само да си бил само в науката. Това е гаранция за много по-качественото обучение от наша страна. Доказва го и високият процент на реализация на нашите студенти.

Имаме много креативни идеи с президента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов, които предстои да развием. Пожелавам на ВУСИ само напред и нагоре, защото ученето е за цял живот!

Акад. проф. д.с.н. Димитър Димитров

ректор на ВУСИ (2010-2016)

Връзката ми с ВУСИ започна през 2010 година, когато аз, като директор на Института по социология при БАН с изтекъл мандат, трябваше да помисля какво да правя – дали да се върна в Катедрата по публична администрация на Софийския университет, където бях една година шеф на катедрата и участвах в конкурса за директор на Института по социология, или да избира нещо друго. Тогава имах среща с проф. Манолов, който заедно с проф. Тончо Трендафилов бяха собственици на висшето училище. Те ми предложиха да стана ректор.

Започнахме да работим за прерастването на колежа във ВУ. Това е доста сложна процедура. Трябваше да отговорим на сериозни изисквания и ние успяхме. В резултат на оживените дискусии в Академичния съвет обърнахме специално внимание на първо място на приема. Неговата качествена реализация бе обвързана с обиколки по средните учебни заведения на територията на окръга и извън него, за да запознаем с нашите програми зрелостниците, които информирани да кандидатстват при нас. Това е подход, който се прилага и сега. Второто е връзката с практиката за осигуряване на възможности за студентите. На трето място – актуализирахме бакалавърските програми. Така се появи идеята със сигурността. Ние я наложихме, развихме и благодарение на нея висшето училище е в този конкурентоспособен и атрактивен вид сега. Много е важно, че ВУ произвежда и докторанти. Така преподавателите стават и научни ръководители.

Убеден съм, че може един ден да се мисли ВУСИ да се превърне в университет и съм убеден, че ръководството ще се опита да го направи. Пожелавам им успех!

Пожелания за юбилея

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев:

В началото на новото столетие, някъде 2003 година, съдбата ме отведе в УНСС в София, където имах редкия шанс да бъда колега и съратник на акад. Димитър Димитров и тогава доц. Георги Манолов. В хода на нашите безкрайни срещи и разговори, ставаше дума за това, че в Пловдив започва нещо уникално. Дотогава за творчество в науката се смяташе, че е това, което си създал като книжно тяло, чудесна статия, една монография, която разкрива нова страница в развитието на научното дело, но да тръгнеш да правиш нова институция, която да създава наука – това беше наистина качествено нова крачка в цялостното ни развитие. И когато в 2015 година идеята се осъществи, предварително създаденият колеж беше трансформиран, беше усъвършенстван и възникна Висшето училище по сигурност и икономика, с проф. Манолов разговаряхме, че кадрите, които се подготвят в областта на сигурността, задължително трябва да познават материала, с когото работят, с човешкото същество, с българина, защото това са хора, които често пъти изпадат в екстремни ситуации. От тях се изисква характер, воля, изискват се качества, които би трябвало да се изучат, които би трябвало да се познават теоретично. Така се роди идеята за въвеждането на дисциплината „История и теория на българския народностен характер“, вкратце „Българознание“. Изучаването на политическата наука предполага бъдещите държавници, хората, които ще движат глобалните процеси в едно общество и държавата, да познават естествено народопсихологията и съществената среда, в която работят.

През 2015 година аз започнах работа във ВУСИ. В това училище ме впечатлява прекрасната материална база. Работил съм в много държавни вузове като гост лектор, но да влезеш в нова сграда със светли аудитории, с цялата необходима техника, която е налице за нормално протичане на учебния процес – това е нещо, което прави много хубаво впечатление. На второ място – в резултат на тази благоприятна среда и  на сериозния критерий при подбора на студентите, изключително впечатляващо обстоятелство в резултат от работата ми във ВУСИ е високото равнище на студентската маса. Това са хора, които са дошли да учат тук, защото ги интересува. Защото са решили, че тази специалност е тяхното професионално бъдеще. Когато човек работи с млади мотивирани хора, винаги преподавателската работа и изпитите завършват с един аплауз. Приятно впечатление прави и ведрото отношение между преподавателския състав и в различните административни служби. Няма проблем, който да не може да бъде решен. Така че аз изпитвам истинско удовлетворение, че през последните години се реализирам като преподавател пред студентите във ВУСИ.

Пожелава им действително да се осъществи тяхната поредна мечта – висшето училище да прерасне в един университет, защото го заслужават и техните качествени кадри са национално богатство, защото успяват да се реализират пълноценно и така са най-добрата реклама за висшето училище.

Доц. д-р Пламен Славов:

Преподавател съм във ВУСИ от самото начало на неговото създаване. Доцент съм от 2016 година. Част съм от преподавателския колектив и от академичната общност на висшето училище, която е изключително амбицирана да продължи да надгражда успехите, които постигна за 20 години с много труд, с много усилия, с много всеотдайност, не само от страна на академичното ръководство и на президента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов, но от всички преподаватели, които през тези години свързаха живота и академичната си кариера с висшето училище, както и администрацията, която също е изключително ефективна и работоспособна.

За 20 години имах възможност да работя с няколко поколения студенти от различни краища на страната, които се обучаваха в атрактивни специалности по съответните професионални направления. Смятам, че през следващите години и десетилетия ВУСИ има възможност да продължи да се развива като едно от водещите не само в Пловдив и в областта, а също на Балканите и в Европа. Впечатляваща е международната дейност, която училището развива през последните години и която го превръща във водещо в тези направления, в които обучава студенти – в бакалавърски и в магистърски специалности, а вече успешно и в докторските програми на ВУСИ.

Мога да пожелая на колегите преподаватели, на ръководството на ВУСИ и на студентите първо да е успешна стартиралата нова учебна година. Всички да са здрави, да имат много сили и да продължават с нестихваща амбиция да гледат напред в своето лично професионално кариерно израстване, но също в развитието и утвърждаването на ВУСИ като водещо в страната, на Балканския полуостров и в Европа. Успех на всички!

Проф. д.с.н. Димитър Костов:

Аз преподавам от началото на ВУСИ, когато беше КИА. Може би съм от първите преподаватели при създаването и учредяването на колежа и останах до последния си си работен ден като преподавател във ВУСИ. Преподавах три дисциплини – „Геоикономика и сигурност“, „Социална политика“ и „Управление на качеството“. Те се изучаваха от студентите по сигурност и по икономика. Изключително съм доволен от качествения подбор и работа със студентите, които и досега проявяват високо чувство за отговорност и жажда за знания.

Честит 20-годишен юбилей на ВУСИ, пожелавам му да стане университет!

 

Проф. д-р Валентина Алексиева:

Имам честта и привилегията да работя от самото основаване на висшето училище в далечната 2003 година, когато то беше известно като Колеж по икономика и администрация. Убедено мога да кажа, че съм свидетел на 20-годишния траен ръст на висшето училище. Свидетел съм на процеса – на посяване, растеж и процъфтяване на висшето училище, до този момент, в който то пусна дълбоки корени и остави трайна диря в икономическото знание и наука. Остави трайна диря в стопанската практика на Пловдив и региона, на България и Европа. Отговорното обучение на висококвалифицирани кадри, както и желанието да се надгражда постигнатия международен имидж на висшето училище чрез образователни и научноизследователски инициативи и постижения е знак не само за амбицията на ВУСИ да се утвърди, но и знак на желанието на висшето училище да допринесе за развитието на знанието чрез иновации в областта на сигурността, мениджмънта и икономиката и формирането на креативни лидери и експерти, адекватни на новите обществени реалности.

Гордея се, че съм част от академичния екип на тази образователна институция, която предлага обучение в областта на сигурността, икономиката, мениджмънта, туризма и предприемачеството. ВУСИ се утвърди като един стабилен, модерен, иновативен, зелен предприемачески настроен и ориентиран научноизследователски и образователен център. Център, който е познат и известен с тясното сътрудничество с бизнеса при оформянето на образователните си програми. Център, известен с множеството международни връзки с чуждестранни университети. Център, известен със студентската предприемаческа активност и множеството зелени иновации и инициативи. ВУСИ е символ на синергията между науката и бизнеса. Щастлива съм и се гордея, че съм участник в процеса на конвергенцията между наука, образование и бизнес практика, какъвто се предлага тук във ВУСИ, защото каква полза от знанието, ако не бъде приложено в практиката, за да се превърне в мъдрост.

На академичното ръководство пожелавам: Да бъде все така мотивирано и успешно, да пали искрата и да посява семената на знанието в поколения студенти. Да продължава да разширява хоризонтите на ученето и професионалната реализация и да предлага устойчиви и конкурентноспособни бизнес решения занапред. Честит празник!

Проф. д-р Нели Бенчева:

Чувствам се част от академичния състав на ВУСИ от самото начало на неговото създаване. Последователно съм преминала през всички етапи от развитието му. Удовлетворена съм, че заедно с ВУСИ изградих успешна професионална и академична кариера. Постъпих във ВУСИ като асистент, а днес заемам академичната длъжност „професор“.

През този 20-годишен период ВУСИ постигна значителни успехи в образователната, научноизследователската, организационно-управленската дейност, които в съвкупност имат свой принос в изграждане на неговия публичен имидж и авторитет, както на национално, така и на международно ниво.

Днес ВУСИ е утвърден лидер в образованието в България. Считам, че висшето училище уверено върви по пътя на възхода, благодарение и на ценностите, които изповядва, а именно свобода, творчество, академизъм. Постигнатите високи резултати са сигурен трамплин за трансформиране на ВУСИ в първия частен университет в Пловдив. Пожелавам успех по пътя на възхода и съм дълбоко уверена, че това ще се случи в близко бъдеще!

Проф. д.н. Любомир Тимчев:

Преподавам от около 20 години във ВУСИ. Мога да кажа, че това училище се развива. Преподавам в професионално направление „Национална сигурност“ дисциплините „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред“ и „Миграционен контрол“, които се учат и в Академията на МВР, където преподавам 30 години. Мога да кажа убедено, че най-доброто обучение в това професионално направление в момента в България се провежда тук. Това ми твърдение е свързано с факта, че най-добрите преподаватели от Академията на МВР в това професионално направление вече работят до един във ВУСИ, а за високото ниво на обучение потвърждава  професионалното развитие на нашите студенти.

Пожелавам на хората, които работят тук, да бъдат здрави и благословени. Надявам се, че ще продължим сътрудничеството и ще преподаваме така качествено, както досега. На добър час!

Доц. д-р Атанаска Тунтова:

Направих първото си обучение по стопанско управление в този вуз и по този начин получих една изключително добра диплома, която ми помогна за бъдещото ми развитие. Имам и техническо образование, с което работих преди това почти 15 години, но добрият старт в моята кариера, действително е с първата диплома по стопанско управление от ВУСИ.

Към настоящия момент съм доцент и преподавам по геоикономика и регионално развитие, също съм председател и на Алумни клуба във висшето училище. Както много често казвам, за мен ВУСИ е моето второ семейство, защото тук срещнах много приятели и колеги. Помагаме си в работата, за да успяваме и разбира се с благодарност към проф. д.п.н. Георги Манолов, който е изключителен мениджър и съумява да направи организацията и работата във вуза наистина много приятни. Така човек работи с удоволствие за постигане на успехите на вуза.

Пожелавам занапред все  повече успехи и да се случи една мечта – вузът да стане университет. И да има все повече и повече млади хора, които искат да се обучават и да получават знания, които тук са на изключително високо ниво.

Доц. д-р Руси Янев:

От три години съм преподавател във ВУСИ по дисциплините „Противодействие на организираната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Противодействие на злоупотреби с еврофондове“. В периода на преподаване се чувствам добре и това чувство се обективира с прекрасните преподаватели, с които имам възможност да контактувам, да обменяме мнения, да търсим единни решения за усъвършенстване на учебния процес и на научноизследователската работа. Другата предпоставка са мотивираните студенти, които наистина се стремят да придобиват онези знания, умения и компетенции, необходими им за качествено изпълнение на трудови дейности.

Пожелавам на висшето училище да продължава да се развива по същия начин като досега – от колеж през висше училище към университет и да бъде флагманът на качественото обучение по професионално направление „Национална сигурност“.

Доц. д-р Недялка Петрова:

От три години съм част от екипа на ВУСИ. преподавам дисциплината „Финансово право“, защото имам изключително голям опит в тази област – от 18 години работя в НАП. Това е голямото предимство на ВУСИ, че тук работят преподаватели, които са с изключително голям професионален и административен опит.

Искам на пожелая на ВУСИ, което се наложи като лидер в образованието през изминалите 20 години, да продължава със същия хъс да развива своите специалности, които са изключително актуални и приложими в практиката! Честит празник!

 

Ани Хосен – мениджър „Кандидатстудентски и учебни дейности“ на ВУСИ:

Работя от 15 години във ВУСИ. Общуването с младите хора ме вдъхновява. Надявам се още дълги години да продължи тази ползотворна и ефективна съвместна дейност. Предимствата на ВУСИ са многобройни. Държавата има нужда от изключително качествени специалисти в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление, които висшето училище осигурява.

Пожелавам на ръководството на ВУСИ, на преподавателите, на студентите и на моите колеги много здраве, професионални и творчески успехи.

 

 

Радослава Сенгалевич – мениджър „Кандидатстудентски дейности“ на ВУСИ:

Работя във ВУСИ повече от 10 години. Това е знаменателно във връзка с моето професионално развитие. При нас в Кандидатстудентския център младите хора имат възможност да се запознаят с начина на кандидатстване във висшето училище. Те могат да избират от широка палитра от специалности, които са изключително атрактивни и предпочитани.

Поздравявам ВУСИ с 20-годишния юбилей и пожелавам на ръководството, на преподавателите и на студентите много професионални успехи както в учебната, преподавателската, така и в научноизследователската дейност.

 

Стефка Бангова – инспектор Дирекция „Учебни дейности“ на ВУСИ:

Аз съм инспектор „Учебна дейност“ във ВУСИ. Моят път във висшето училище стартира от студентската скамейка първо като бакалавър, след това записах и магистратура. Към момента следвам втора си магистратура отново тук.

ВУСИ допринесе много за моето личностно развитие, тъй като успя да разгърне потенциала ми и продължава да го развива, тъй като имам прекрасна възможност да общувам с нашите преподаватели, които са доказани учени и експерти.

Като част от екипа на ВУСИ смея да твърдя, че тук се работи много приятно. В нашия екип не съществува нещо като неразрешен проблем.

Пожелавам на ВУСИ все така да се развива и в един момент да го наречем  и университет. Честит празник!

Камелия Алексиева – директор „Печатни дейности“ на ВУСИ:

Работя от самото начало на създаването на КИА като висше училище. Свидетел съм на израстването на младенеца КИА в младежа ВУСИ, който навършва 20 години. Училището премина през много трудности и всякакви перипетии, но ръководството на КИА и на ВУСИ и лично неговият президент проф. д.п.н. Георги Манолов, винаги с голям размах, интелигентност и грижа за обучението на младите хора, направиха и правят и невъзможното, за да може висшето училище да се налага в образователната сфера и да просперира.

Тук винаги са работили високоерудирани преподаватели и много отговорни хора – работливи, трудолюбиви, с положително отношение към израстването и реализирането на студентите. Добрата реализация на възпитаниците също е много добра реклама за ВУСИ. Мога да отбележа и високите оценки, които училището получава при всяка акредитация. На едно от челните места сред големите университети сме. ВУСИ има голям авторитет и в чужбина, като запазена марка за изключително качество на образованието. Вузът има много сключени договори с университети зад граница за обмен на студенти и преподаватели. Ключов успех е и израстването на много докторанти, които се развиваха и им бяха присъдени различни академични звания  и длъжности тук.

За всички тези успехи през 20-те години неизменна роля играе ръководство на ВУСИ и лично президентът проф. д.п.н. Георги Манолов, чийто авторитет в научната общност на българската политическа наука, а и в чужбина, непрекъснато се утвърждаваше. Благодарение на всеки издаден негов труд и на разностранната му дейност се издигаше и авторитетът на ВУСИ.

Честит 20-годишен юбилей, мило училище! Напред и нагоре за следващите 20!

Мариана Еленова- графичен дизайнер в ИК ВУСИ:

Имам честта да работя в ИК на ВУСИ вече седма година.  На издателството се доверяват както преподаватели от вуза, така и от университети в страната. Това е изключително признание.

Пожелавам на ВУСИ съвсем скоро да бъде университет и да има все повече успешни възпитаници!

 

 

 

Антония Шехова – Василева – експерт „Връзки с обществеността“ във ВУСИ

Честит 20-годишен юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика! Поздравявам Ви за неуморните усилия, положени през годините, и резултатите, доказващи, че всичко това си е струвало.

Ентусиазмът и стремежът за развитие на академизма и извисяването на висшето образование на по-високо равнище са видими и вярвам – високо ценени.

Ръководството на вуза многократно е доказвало, че няма непреодолими трудности в името на усъвършенстването, а екипът, приел каузата ВУСИ като своя, неуморно я брани и отстоява ценностите.

Пожелавам на всички ни нестихващ ентусиазъм и удовлетвореност от оценката на добре свършената работа. Много здраве и хармония желая на всеки, за да е пълноценна част от общото.

Маргарита Моллова – председател на Студентски съвет на ВУСИ:

Студентка съм 2-ри курс, редовно обучение, специалност „Митническо разузнаване и разследване“. Това лято реших да участвам в стажантската програма на ВУСИ за работа тук и съм изключително удовлетворена.

Пожелавам на ВУСИ още дълги години да дават възможност на студентите да се обучават в успешна среда в сферата на националната сигурност, икономиката и администрацията и управлението и да дават висококачествена квалификация.

Пожелавам на ВУСИ да продължава да се развива и надгражда уверено нагоре. Честит юбилей на всички!

 

Илиян Илиев – бивш председател на Студентския съвет на ВУСИ (2022 – 2023):

Избрах ВУСИ, защото има много добро съчетание на дисциплините на киберсигурност и национална сигурност. Много го доволен от предоставени възможности за развитие. Подготовката във висшето училище ми дава сериозна увереност по пътя на професионалната ми реализация.

Пожелавам на ВУСИ още много успехи !

 

 

 

Румен Стоянов – кмет на Калофер (2012 – 2023):

Аз съм един от първите възпитаници, завършили ВУСИ. Тук и сега е така приветливо, както в деня, в който бе открита новата учебно-материална база.

Висшето училище ми даде знания и самочувствие, с които се реализирам в моята обществена дейност.

Пожелавам на ВУСИ да стане университет, което е и моя мечта!

 

 

Атанас Пешев – собственик на „ДАИКС“ ООД:

С ръководството на ВУСИ се познаваме повече от 20 години. Работим съвместно и си партнираме. Наблюдавали сме развитието на ВУСИ още от самото начало и сме много впечатлени от начина, по който израства висшето училище.

ДАИКС подкрепя инициативите на ВУСИ. Много се радваме, че в Пловдив и в страната има училище с такива възможности. Ползваме техни студенти. Всички, които се минавали обучение при нас, са много мотивирани и добре подготвени. Преподавателите са отлични професионалисти и практици и са с голям житейски опит.

Пожелавам на ВУСИ да се развива, както досега и да представи България на световно ниво.

Елена Пешева, собственик на Джи Пи Ес Системи България:

Нашата фирма си партнира повече от 10 години с ВУСИ и сме изключително впечатлени от студентите, които идват на стаж при нас. Те имат доста добри теоретични познания и са много мотивирани, за това да научат повече за нашата дейност и да се интегрират по-добре в сферата, в която искат да работят впоследствие.

През годините от съвместното ни сътрудничество сме много впечатлени и от преподавателите, които са големи експерти, всеотдайни са към студентите и успяват да предадат знанията си.

Искаме да пожелаем на висшето училище да бъдат все така успешни, да продължаваме ползотворното си съвместно сътрудничество и да бъдат най-добрите в България и в света.

Мирослав Беляшки, началник Отдел „Канцелария на кмета и протокол“ в Община Пловдив:

Завършил съм Колежа по икономика и администрация, който по настоящем е ВУСИ. Обучението във висшето училище ми помогна по-добре да се справя с предизвикателствата в моята работа.

Когато ме поканят да присъствам на откриването на учебната година и имам възможност да говоря пред студентите, винаги им споделям моето впечатление, че те са на правилното място в точното време. Убеден съм, че качеството на образование във ВУСИ, ще помогне на младите хора да намерят своята реализация бързо, точно и в интерес на нашата държава.

Пожелавам им успех и светло бъдеще!

 

Стефка Рашкова, възпитаник на ВУСИ:

Завърших с отличен успех 6.00 през 2013 година. ВУСИ, тогавашната КИА, честваше 10-годишен юбилей и за награда получих нов автомобил.

Благодарение на обучението си във ВУСИ в специалност „Счетоводство и контрол“ се реализирах и работя като счетоводител във фирма.

Честит 20-годишен юбилей на любимото ми висше училище! Пожелавам на ВУСИ да постига още много върхове и професионални цели!

 

Богдан Тошев – председател на Студентски съвет на ВУСИ (2012 – 2014):

Завърших ВУСИ през 2011 година със специалност „Мениджмънт на обществения ред“. В момента работя като генерален мениджър в IT фирма. Благодарен съм за знанията и уменията, които придобих по време на обучението си във висшето училище.

Пожелавам на ВУСИ да продължава да разширява страхотния преподавателски състав, от който аз имах честта да бъда обучен. Нека висшето училище да продължава да се развива и да работи със силно отличени професионалисти.

 

 

Симеон Узунов – възпитаник по социалната програма на ВУСИ:

Аз съм от Смолян, завърших във ВУСИ като бакалавър и магистър специалност „Бизнес администрация“ по тяхната програма за хора с увреждания и социална интеграция, като се обучавах напълно безплатно.

За мен ВУСИ е най-доброто училище по сигурност, икономика, администрация и управление, което дава възможност за реализация на такива студенти като нас в неравностойно положение. Те ми съдействаха да работя и в община Смолян като технически сътрудник на кмета Николай Мелемов отново по програма за хора с увреждания.

Горд съм с ВУСИ и бих го препоръчал на всеки, който иска да завърши едно качествено и добро образование. Това е най-доброто висше училище с най-модерната база и технологии. Никой няма да съжалява, ако започне да учи във ВУСИ, защото ще има добра реализация не само сега, а и за в бъдеще. Желая здраве и късмет на всички с кратко стихотворение:

Мечтите ми са птици в полет
в безкрайната небесна шир,
ръце протягам и се моля
да докосна поне една
като моя несбъдната мечта.

Сбъдвайте всичките си мечти, които искате, защото времето е кратко, а животът  дълъг!