Акредитация, сертификати и нормативи

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Висшето училище по сигурност и икономика получи през 2023 г. отлична оценка и максимална, шестгодишна, институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България (Протокол № 16 от 29.06.2023 г.). Акредитацията на вуза от НАОА, която е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, се признава за валидна в целия Европейски съюз.

Институционална акредитация

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

Държавен вестник

ВУСИ

АКРЕДИТИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Направление „Национална сигурност“

Акредитация - Национална сигурност

Направление „Икономика“

Акредитация - Икономика

Направление “Администрация и управление”

Акредитация - Администрация и управление

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Докторска програма в направление „Национална сигурност“

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Докторска програма в направление „Икономика“

Докторска програма в направление “Администрация и управление”

Дистанционна форма на обучение

НОРМАТИВНА УРЕДБА

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини