Легитимност

 

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

Акредитация

Висшето училище по сигурност и икономика получи през 2017 г. отлична оценка и максимална, шестгодишна, институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България (Протокол № 16 от 8.06.2017 г.). Акредитацията на вуза от НАОА, която е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, се признава за валидна в целия Европейски съюз.

Акредитирани професионални направления и докторски програми