История

Учредителите на Висшето училище по сигурност и икономика са проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов и проф. д.п.н. Георги Манолов. Висшето училище по сигурност и икономика е правоприемник на Колежа по икономика и администрация (КИА), в гр. Пловдив. Той е създаден с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой 97 на „Държавен вестник“ (4.ХI.2003 г.).

Идеята за възникването му датира от началото на 1999 г. сред група видни преподаватели и учени, които повече от десетилетие работят в сферата на частното висше образование в България. Те стават учредители на Колежа, като решението произтича от обективната потребност на Пловдив и региона от обучение на специалисти в областта на управлението, икономиката, финансите, туризма и др.

След като българският парламент разкрива самостоятелното частно висше училище „Колеж по икономика и администрация“, през 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000.

Високите постижения, които КИА постига в кратката си история, изцяло са основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, което се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии.

На 1.VII.2010 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получава нова институционална акредитация от НАОА за максимален, 6-годишен, период от време. През същата година Moody International присъжда нов Сертификат за качество – EN ISO 9001:2008.

От учебната 2010/2011 г. студентите на Колежа се обучават в свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв. м, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, библиотека, Кариерен център, Конферентна зала, собствен издателски комплекс и др. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство и ресторантьорство, криминалистика, бойни изкуства и др. В сградата едновременно могат да се обучават 3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получава приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона.

Въз основа на разкрита процедура през 2013 г. с Решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 13.XI.2013 г. Колежът получава положителна оценка за откриване на професионално направление „Национална сигурност“ (Протокол № 23/30.X.2013 г.). По този начин КИА става първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

Благодарение на високите резултати в учебния процес, постигнати в КИА, и положителната оценка на НАОА с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г., Колежът се преобразува в специализирано четиригодишно Висше училище по сигурност и икономика, което вече има право да обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

Висшето училище по сигурност и икономика е първият пловдивски вуз със Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

Висшето училище по сигурност и икономика получи само отлични оценки след проведените акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България. По този начин ВУСИ се нареди сред малкото университети в страната, които имат единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование. Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават за валидни в целия Европейски съюз.

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление „Национална сигурност“ – „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната дейност).

Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.

15 години ВУСИ
20 години ВУСИ

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини