Къде сме ние

ВУСИ е регионален лидер по облагаем доход на завършилите студенти в направления „Национална сигурност“ и „Икономика“, сочат данните на Рейтинговата система за 2017 г.

 

Висшето училище по сигурност и икономика е в Топ 6 в национален мащаб в двете направления по този критерий

 

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти в професионалните направления (ПН) „Национална сигурност“ и „Икономика“. Това показват данните от VII издание на Рейтинговата система на вузовете в България.

Успешно дипломираните студенти на ВУСИ от направление „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход 956 лв. и 56 ст., като сумата е изчислена за предходните пет години по информация на Националния осигурителен институт и АдминУни. Подобна е ситуацията и със студентите от ПН „Икономика“, които имат среден месечен облагаем доход 1254 лв. и 63 ст. Висшето училище по сигурност и икономика стои изключително стабилно и в професионално направление „Администрация и управление“. Завършилите имат среден месечен облагаем доход 898 лв. и 49 ст., като вузът е на втора позиция в региона по този критерий и изпреварва с 30 лв. следващите университети.

Рейтинговата система на висшите училища в България показва, че средният осигурителен доход на завършилите през 2017 г. достига 1075 лв., докато през 2013 г. е бил 900 лв. Данните сочат, че безработицата сред дипломираните за пръв път пада под 3%, което е следствие от подобряване на връзката между вузовете и пазара на труда. Регистрираните безработни сред завършилите български висши училища е 2,91%, докато през 2016 г. е бил 3,38 на сто. Наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, са 48,56%, докато през 2016 г. са били 47,34%. (Информацията е публикувана във в. „24 часа“, бр. 341 от 15.12.2017 г.)

Всички тези данни за пореден път потвърждават необходимостта от висше образование, което улеснява реализацията на пазара на труда. Именно Висшето училище по сигурност и икономика е такъв вуз, който не само гарантира бързо намиране на високоплатена работа, но и дава старт за успешна професионална кариера.

Национална сигурност

В Рейтинговата система на висшите училища в България е отразена отличната оценка и максималната, шестгодишна, програмна акредитация на ПН „Национална сигурност“. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България даде обща оценка 9,07 по десетобалната система и срок на валидност на акредитацията 6 години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предлагащ качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда. НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, и издадената от нея програмна акредитация на „Национална сигурност“ на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.
ВУСИ е регионален лидер по среден месечен облагаем доход в професионално направление „Национална сигурност“ и е класиран на VI позиция в национален мащаб, което е поредното признание за далновидността на ръководството да разкрие бакалавърски и магистърски програми в сферата на сигурността. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика се превърна във водещо в Пловдив и областта, предлагащо обучение в ПН, съчетано с висока степен на специализирани способности, необходими за пълноценното интегриране на завършилите студенти в сферата на сигурността.
Съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в направление“. Докато през 2015 г. са били 146 души, през 2016 г. са 370, за да достигнат 666 през 2017 г. Данните показват устойчиво нарастване на общия брой на студентите в ПН „Национална сигурност“.
Реализацията на пазара на труда на завършилите студенти е отлична, като процентът на работещи на позиция, изискваща висше образование, или заемащи длъжност по призвание е 61,29. Процентът на социално осигурените лица през 2017 г. е 73,81. 64,29% от завършилите ВУСИ през последните 5 години в „Национална сигурност“ имат регионална реализация на позиция за висше образование, показват още данните от Рейтинговата система за 2017 г.

Икономика

Процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите ПН „Икономика“ във Висшето училище по сигурност и икономика е чувствително под средния за страната, сочат данните на Рейтинговата система за 2017 г., която се базира на информация за предходните 5 години от Националния осигурителен институт и АдминУни. Само 3,82% от успешно дипломираните студенти от направлението са били без работа през 2017 г.
ВУСИ подобрява позицията си спрямо 2016 г., когато регистрираните безработни от „Икономика“ са били 4,79%. Сравнителният анализ на данните, публикувани на официалния сайт на Рейтинговата система на висшите училища в България, показва, че през 2017 г. вузът записва най-доброто си постижение по този показател. Докато през 2012 г. безработните, завършили професионалното направление, са били 6,68%, то през 2017 г. техният дял е намалял чувствително до 3,82 на сто. Това се дължи на подобрената връзка между ВУСИ и пазара на труда, което пък е следствие от предприетата политика от ръководството на вуза за скъсяване на дистанцията между висшето образование и работодателите.
Съществен ръст бележи индикаторът „Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание“. Докато през 2016 г. работещите на позиция, изискваща висше образование, сред осигурените лица, завършили „Икономика“ във ВУСИ, са били 13,91%, то през 2017 г. те вече са 15,29 на сто. Същото е положението и с индикатора „Приложение на придобитото висше образование“ – от 13,91% през 2016 г. през 2017 г. нараства до 15,29%.
Осигурителният доход на завършилите професионалното направление е 797 лв. 31 ст., сочат данните от НОИ и АдминУни. От 2012 г. той расте неизменно с всяка изминалата година, показвайки устойчива тенденция на увеличаване и достига връх за последните 5 години.
Облагаемият доход на дипломираните студенти от „Икономика“ на ВУСИ също нараства. От 625 лв. 24 ст. през 2015 г. достига 1254 лв. 63 ст. през 2017 г. По този показател Висшето училище по сигурност и икономика е лидер в Пловдив. ВУСИ изпреварва с огромна преднина класирания на II място в региона университет, като разликата на получавания доход достига 260 лв., и заема изключително престижното VI място в национален мащаб.
Увеличава се и делът на осигурените лица, завършили професионалното направление във вуза и работещи на позиция, която изисква висше образование. От 11,05 пункта през 2016 г. достига 13,07 пункта през 2017 г. Делът е пресметнат от дипломиралите се през последните 5 години, чийто работодател е регистриран в района на планиране, в който се намира ВУСИ, уточняват съставителите на Рейтинговата система.

Администрация и управление

Успешно дипломираните студенти от професионално направление „Администрация и управление“ на Висшето училище по сигурност и икономика са на престижното II място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход, показва информацията от Рейтинговата система на вузовете за 2017 г.
Облагаемият доход на дипломираните студенти нараства устойчиво през последните години и се увеличава неизменно, като през 2015 г. е бил 765 лв. 92 ст., през следващата година вече е 824 лв. 26 ст., за да достигне 898 лв. 49 ст. през 2017 г. По този индикатор вузът изпреварва с почти 30 лв. следващия в класацията и е сред регионалните лидери.
Стабилна е и тенденцията за по-голям осигурителен доход на завършилите „Администрация и управление“ на Висшето училище по сигурност и икономика. Информацията от Рейтинговата система показва, че от 2012 г. до момента средният месечен осигурителен доход на дипломираните в съответното ПН бележи съществен ръст. Възходящият тренд се изразява в следните стойности: 2012 г. – 651 лв. 97 ст.; 2013 г. – 691 лв. 58 ст.; 2014 г. – 711 лв. 33 ст.; 2015 г. – 773 лв. 5 ст.; 2016 г. – 825 лв. 59 ст.; 2017 г. – 871 лв. 61ст.
Реализацията на пазара на труда на завършилите студенти е много добра, а безработицата е изключително ниска. Процентът на официално регистрираните без работа от ПН „Администрация и управление“ през предходните 5 години по данни от НОИ и АдминУни е много по-нисък от средния за страната. Само 3,17% са били безработните през 2017 г., като и по този показател ВУСИ подобрява позициите си през годините, както следва: 2012 г. – 6,24%; 2013 г. – 5,76%; 2014 г. – 5,05%; 2015 г. – 4,94%; 2016 г. – 3,65%; 2017 г. – 3,17%. По този индикатор студентите на Висшето училище по сигурност и икономика са в по-добра позиция спрямо средния процент на официално регистрираните безработни за страната от професионалното направление, който е 3,34%.
Обобщените данни от Рейтинговата система на вузовете в България за 2017 г. за ПН „Администрация и управление“ показват устойчивост на индикаторите в частта „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“. Почти всички подобряват позициите си спрямо 2016 г., което говори за интерес на младите хора към предлаганите от вузовете в страната специалности в ПН и желанието на фирмите да наемат квалифицирани специалисти, които да администрират и ръководят различни управленски процеси.
Информацията от Рейтинговата система показва, че Висшето училище по сигурност и икономика е на престижната XVI позиция в ПН „Администрация и управление“ в национален мащаб. ВУСИ продължава възходящото си развитие, като предлага на студентите модерно обучение, квалифицирани преподаватели и успешна реализация на конкурентния пазар на труда.