Къде сме ние?

ВУСИ запазва успешно лидерските си позиции
според Националната рейтингова система за 2023

 

Висшето училище по сигурност и икономика запазва успешно лидерските си позиции според данните за 2023 година на Националната рейтингова система на висшите училища. ВУСИ е предпочитан избор за придобиване на висше образование в трите си професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление.

Рейтинговата система класира 51 акредитирани висши училища по 100 индикатора. Проучването е направено съгласно критериите по отношение на качеството на учебния процес, научната дейност, учебно-материалната среда, социално-битовите и административните услуги, престижа и регионалната значимост на образователната институция, както и реализацията на успешно дипломираните студенти на висшето училище.

Съгласно резултатите Висшето училище по сигурност и икономика заема 8-о място в професионално направление „Национална сигурност“, като изпреварва държавни вузове в Пловдивския регион и страната. Близо 80% от кандидат-студентите посочват направлението за свой първи избор. Така ВУСИ затвърждава категорично водещата си роля в това направление и стои все така убедително по отношение на реализацията на пазара на труда. Близо 95% е удовлетвореността от участието в стажове и практики, а ексклузивността на преподавателския състав е над 90%. С близо 10% е нараснала регионалната реализация на завършилите го, като техният осигурителен доход възлиза вече на над 1920 лв., а безработицата сред тях е сведена до почти 2%.

Авторитетното висше училище се изкачва с три места в професионално направление „Икономика“ и заема 13-то място. Наблюдава се трайно увеличение на средното месечно възнаграждение на дипломиралите се – то е нараснало на близо 1700 лв. Безработицата сред завършилите през изминалите две години е спаднала с над 2%. Многото и разнообразни бакалавърски и магистърски програми в икономическото направление са впечатляващи и предпочитани от студентите. След дипломирането си, а значима част и по време на следването, се реализират като държавни служители, стопански и административни специалисти, както и като експерти в счетоводни фирми. Отчита се и интересът на чуждестранни студенти към обучение в професионалното направление.

ВУСИ заема 14-то място в професионално направление „Администрация и управление“. Близо на 67% е удовлетвореността от избора на кандидат-студентите на разнообразните специалности в направлението. Почти 90% от студентите изразяват задоволство от стажа по време на следването си. Осигурителният доход на успешно дипломиралите се вече е 1810 лв. Нивото на безработица се запазва около 3%. Регионалната реализация и професионалната реализация по специалността е с трайни стойности от предходните години.

Налице е и стойностен интерес спрямо докторските програми в трите професионални направления на висшето училище. Важен е фактът, че близо 60 души получават стипендии за отличен успех.

Във ВУСИ редовно се проучва мнението на студентите и работодателите по различни въпроси, свързани с обучението и реализацията на студентите. Тази системност и прегледът на резултатите позволяват да се използват нови методи на провеждане и анализ на получената информация. Така се очертават водещи тенденции пред развитието на висшето образование, нагласите на преподаватели и студенти, в които доминира интересът към нови специалности, продиктуван от желанието на студентите и пазара на труда, в частност от изискванията на работодателите. Обратната връзка, регистрирана в анкетите сред студенти и работодатели, развива способността на ВУСИ да откликне както на намеренията на студентите за добра реализация, така и на работодателите, търсещи висококвалифициран персонал.

Данните сочат, че 86% от студентите си намират работа след завършването на висшето си образование във ВУСИ, което е изключително добър показател за качеството на образованието и престижа на висшето училище сред обществеността в Пловдив, региона и страната.

ВУСИ – високи доходи и успешна професионална реализация!

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини