СТРУКТУРА

Структурата на Висшето училище по сигурност и икономика включва: академичното ръководство, академичния състав и административните звена, които осигуряват обслужването на учебните и научноизследователската дейност.

Академично ръководство

Управлението на Висшето училище по сигурност и икономика се осъществява от Настоятелство, Президент, Ректор и Академичен съвет.

Президент:

 

 

 

 

 

проф. д.п.н. Георги Манолов
тел / факс: 032/ 622 522
е-mail: president @ vusi.bg

Ректор на ВУСИ :

проф. д-р Йордан Бакалов
тел: 032/ 622 522
e-mail: rector @ vusi.bg

Президент:
проф. д.п.н. Георги Манолов
тел: 032/ 622 522

Ректор на ВУСИ:
проф. д-р Йордан Бакалов
тел: 032/ 622 522

Заместник-ректор:
проф. д-р Томо Борисов

Заместник-ректор:
доц. д-р Людмила Дикова

Главен секретар:
доц. д-р Атанаска Тунтова
тел: 032/ 260 983

Център за обучение през целия живот
ръководител: проф. д-р Валентин Василев

Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион
председател: доц. д-р Теодор Дечев

Център за лидерство и публични политики (ЦЛПП)
ръководител: проф. д-р Валентин Василев

Академичен състав

Академичният състав на ВУСИ се състои от над 40 хабилитирани и 15 нехабилитирани преподаватели. В структурата на Висшето училище по сигурност и икономика има два учебно-научни центъра (УНЦ):

Факултет (Учебно-научен център) „Национална сигурност и обществен ред“

доц. д-р Снежана Димитрова – декан
тел. 032 / 345 601
e-mail: info @ vusi.bg

Факултет (Учебно-научен център) „Икономика и управление“

проф. д-р Нели Бенчева – декан
тел. 032 / 345 601
e-mail: info @ vusi.bg

Администрация

Дирекция „Учебни дейности“
Инспектори

телефон: 032/ 345 614; 032/ 266 935; 0882 392 744
e-mail: uchavusi @ vusi.bg

Илина Георгиева – директор на Дирекция „Учебни дейности“

телефон: 032/ 653 098; 0882 392 742
e-mail: georgieva@vusi.bg

Годишни отчети

2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини