Структура

 

Структурата на Висшето училище по сигурност и икономика включва: академичното ръководство, академичния състав и административните звена, които осигуряват обслужването на учебните и научноизследователската дейност.

Академично ръководство

Управлението на Висшето училище по сигурност и икономика се осъществява от Настоятелство, Президент, Ректор и Академичен съвет.

Председател на Настоятелство:

 

 

 

 

 

проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов
доктор на икономическите науки
тел: 032/ 622 522

Президент:

 

 

 

 

 

проф. дпн Георги Манолов
доктор на политическите науки
тел: 032/ 622 522
факс: 032/ 622 522
е-mail: info @ vusi.bg

Ректор:
проф. дпн Георги Манолов
тел: 032/ 622 522

Заместник-ректор:
проф. д-р Томо Борисов

Заместник-ректор:
доц. д-р Валентина Алексиева

Помощник-ректор:
гл.ас. Иван Петров
тел: 032/ 260 983

Център за обучение през целия живот
ръководител: проф. дин Димитър Костов

Център за подготовка на докторанти (ЦПД) – Докторантско училище
директор: проф. д-р Никифор Стефанов

Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион
председател: доц. д-р Теодор Дечев

Академичен състав

Академичният състав на ВУСИ се състои от над 40 хабилитирани и 15 нехабилитирани преподаватели. В структурата на Висшето училище по сигурност и икономика има два учебно-научни центъра (УНЦ):

Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“
проф. д-р Илин Савов – декан

тел. 032/ 622 522

Учебно-научен център „Управление, администрация и икономика“
проф. д-р Милена Тепавичарова – декан

тел. 032/ 622 522

Администрация

Учебен отдел

телефон: 032/ 345 614; 032/ 266 935; 0882 392 744

Виолета Чучулска – началник „Учебен отдел“

телефон: 032/ 653 098; 0882 392 742